Høringssvar fra Samarbeidsutvalget i Tolvsrød barnehage

Dato: 11.11.2019

Svartype: Med merknad

Samarbeidsutvalget i Tolvsrød barnehage har gått gjennom og drøftet forslag til endringer i barnehageloven. Langt på vei er det enighet i SU for forslagene, men det er vesentlig at barns uttrykk og utvikling tas hensyn til. Kravet til dokumentasjon må holdes på et enkelt nivå og må ikke bli for omfattende. SU er enige i at det er gode ønsker og ambisjoner på barns vegne. SU stiller spørsmål ved at departementet mener at det ikke er behov for tilføring av personalressurser. Økt bemanning/voksentetthet vil i seg selv være en forutsetning og en suksessfaktor for å støtte og veilede barn i følelsesregulering, sosialt samspill m.m. Dagens rammer gir ikke tilstrekkelig bemanning for god nok oppfølging. Slik det legges opp til er rammene de samme, men tilføring av flere oppgaver. De ansatte opplever allerede at oppgavene er flere enn det er personalressurser til. Forebygging ved å være i forkant er veldig mye bedre enn å rette opp en uheldig utvikling.

Lov/rammeplan/forskrifter må være mer enn fine ord. Vi har engasjerte og faglig kompetente ansatte, men det er ikke tilstrekkelig. Behovene er større enn tilgjengelige ressurser. Krav og forventninger kommer ikke bare fra departementet, men fra kommunen, samarbeidsparter og foreldre/foresatte.

Vi er alle opptatt av barns beste, men barn er barn, og trenger tilstedeværende, tilgjengelige og nok ansatte. På sikt vil vi tjene på at vi vektlegger de første årene av et menneske sitt liv, når de er mest sårbare.