Høringssvar fra Ullensaker kommune

Dato: 13.11.2019

HØRINGSSVAR FRA ULLENSAKER KOMMUNE:

Saksutskrift

Utv.saksnr

Utvalg

Møtedato

52/19

Hovedutvalg for skole og barnehage

30.10.2019

171/19

Formannskapet

05.11.2019

105/19

Kommunestyret

12.11.2019

Høring - Forslag til endringer i barnehageloven (Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.)

Vedtak

Høringen besvares som beskrevet i saksutredningen.

Administrasjonen utformer høringssvar i tråd med Hovedutvalg for skole og barnehages innspill.

Ullensaker kommune ber om at departementet ser nærmere på hvordan loven også skal sikrer de ansattes rettsikkerhet i situasjoner tilsvarende bruk av §9A-5 i opplæringsloven.

--- slutt på saksprotokoll ---

Rådmannens anbefalinger til høringssvar:

  • Ullensaker kommune støtter departementets forslag i kap.6.
  • Ullensaker kommune støtter departementets forslag om utvidelse med et fjerde ledd i barnehagelovens § 3 i kap.7.
  • Ullensaker kommune støtter departementets vurdering i forhold til foreldrenes medvirkningsmuligheter til barnets beste i kap.8.
  • Ullensaker kommune støtter departementets vurdering om innføring av tre nye paragrafer i barnehageloven, §§ 20, 21 og 22, som ivaretar det psykososiale miljøet for barna i barnehagen i kap. 9.
  • Ullensaker kommune støtter departementets vurdering om innføring av ny § 7c i barnehageloven som ivaretar krav om samlet barnehageanlegg og foreslått endring i Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ny § 6a i kap.10.
  • Ullensaker kommune støtter departementets vurdering om innføring av ny § 7d i barnehageloven som ivaretar krav om internkontroll i forhold til barnehagelovens bestemmelser i kap.11.
  • Ullensaker kommune støtter departementets presisering om skille mellom kommunen som barnehagemyndighet og kommunen som barnehageeier, og støtter lovendring i barnehageloven §§ 8a og 12 tredje og fjerde ledd, jf. høringsnotatet kap.12.

  • Økonomiske og administrative konsekvenser:

Ullensaker kommune ser at tilsynsoppgavene som pålegges barnehagemyndigheten øker uten at det tilføres midler slik at det kan tilsettes større bemanning i barnehagemyndigheten.

For å ivareta både veilederrollen og tilsynsrollen må det vurderes å tilføre et økt tilskudd for å kunne ivareta barnehagemyndighetsrollen på en forsvarlig måte til barnas beste, jf. kap.13 i høringsnotatet.

  • Andre konsekvenser:

Ullensaker kommune ber om at departementet ser nærmere på private barnehagers arkivrutiner. Dette spesielt i forhold til høringsnotatets lovendringer i forbindelse med psykososialt barnehagemiljø kap.9 og internkontroll kap.11.

Vedlegg