Høringssvar fra Asker kommune

Dato: 05.11.2019

Svartype: Med merknad

Innledning

Asker kommune støtter lovforslaget om at det etableres et lovkrav som bidrar til å sikre barn i barnehage et trygt og godt barnehagemiljø.

Det er svært positivt at departementet understreker behovet for kompetanse blant ansatte i barnehager. Dette kommer frem gjennom hele høringen.

Det er viktig at det følges opp med nasjonale kompetanseutviklingstiltak.


Asker kommune støtter departementets forslag om å lovfeste krav til at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre kravene i barnehagelovene og forskriftene til loven blir oppfylt.


Asker kommune støtter departementets innspill om at det er behov for å profesjonalisere kommunens ivaretakelse av oppgaver som barnehagemyndighet. Det er viktig at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig med personalressurser som har barnehagefaglig og forvaltningsmessig kompetanse for å sikre at myndighetsoppgavene blir godt ivaretatt.


Det vil gjennom høringssvaret framkomme merknader og innspill slik departementet har bedt om.

Del 1 Barnehagemiljø

Valg av innretning av reguleringen om barnehagemiljø

Asker kommune støtter departementets forslag om ikke å innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker.

Vi er enige med departementet at en slik rettighetsfesting og håndhevingsordning vil rette for mye oppmerksomhet mot enkeltbarn og foreldre, framfor barnehagens systematiske arbeid for å skape et godt miljø i barnehagen. En håndhevingsordning vil også medføre enda flere dokumentasjonskrav enn det som følger av regelverket i dag.

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende

Dagens rammeplan inneholder flere krav til hva personalet skal gjøre for å skape et godt barnehagemiljø. Asker kommune støtter departementets forslag om å styrke og tydeliggjør barnehagens ansvar for å sikre at alle barn opplever et trygt og godt barnehagemiljø gjennom å lovfeste et krav om at barnehagene skal arbeide forebyggende og fremme et trygt og godt barnehagemiljø.

Nulltoleranse mot mobbing, utestengelse, trakassering, diskriminering og andre krenkelserAsker kommune støtter departementets forslag om at det i lovverket bør inneholde et uttrykkelig krav om nulltoleranse mot mobbing, utestenging,trakassering, diskriminering og vold, og en plikt for personalet til å gripe inn.

Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste

Asker kommune støtter departementets forslag om at det ikke innføres endringer i bestemmelsene om barn og foreldres medvirkning etter barnehageloven §§ 3 og 4. Barnets og foreldrenes rett til å bli hørt og involvert i saker som gjelder barnehagemiljøet er i ivaretatt i eksisterende lovverk.


Vi støtter departementets forslag om å innføre en bestemmelse i §3 at hva som er best for barna skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid. Vil vil påpeke at det er viktig at det fremkommer i merknader til lovkravet, at barnehagen skal gjøre en selvstendig vurdering basert på faglig kompetanse av hva som er til det beste for det enkelte barn, samtidig som hensynet til barnehagemiljøet på gruppenivå er ivaretatt.

Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Asker kommune støtter departementets forslag om å innføre en egen bestemmelse i barnehageloven om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt med de foreslåtte 6 delpliktene, for å sikre at alle barn har et trygt og god barnehagemiljø lik den som er gitt i opplæringsloven.

Vi støtter videre departementets forslag om å innføre en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at en som jobber i barnehagen, krenker et barn.

Del 2 Andre forslag

Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge sammen

Asker kommune støtter departementets forslag om at det bør innføres et krav til at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet. Dette henger sammen med forslag om at hver barnehage skal være selvstendig rettssubjekt.

Spesielle hensyn hvor barnehagen skal kunne godkjennes med utearealer/arealer som ikke ligger samlet kan være:

  • Barnehager som ligger i bykjerner. Disse barnehagene kan ha behov for arealer som ikke er samlokalisert for å kunne gi barnehagebarna et variert pedagogisk innhold og barnehagemiljø i skog og natur.

  • Det bør videre gis noen veiledende retningslinjer for hva som er liten avstand mellom lokaler og utearealer.


Barnehagene og kommunen som ansvarlig for å sikre riktig kapasitet i alle barnehagene, vil trenge tid til å innrette seg til denne endringen i lovkravet. Departementet ba om innspill på lengden for en overgangsordning.

Asker kommune mener det bør være minimum 2 år fra innført gjeldende rett. Det vil kreve tid å tilpasse kapasitet der hvor barnehager kanskje må reduseres og det må ses på andre alternativer, som for eksempel bygge nytt.

Krav til internkontroll i barnehagen

Asker kommune støtter departementets forslag om å lovfeste krav til at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehagelov og lovens forskrifter blir oppfylt.

Innføring av lovfestet plikt til å innføre internkontroll i barnehagen vil i mye større grad sikre at den ansvarlige i barnehagen følger barnehageloven med forskrifter.

Kravet til internkontrollsystem vil bidra til at barnehagemyndigheten kan utføre mer effektivt tilsyn fordi kravet til dokumentasjon skjerpes. Vi stiller spørsmål ved at det er den ansvarlige for barnehagen som selv skal vurdere form og omfang som er nødvendig. Kravene bør presiseres tydeligere i merknader til loven


Barnehagemyndigheten har begrenset sanksjonsmuligheter utover å stenge barnehagen. Dette en sterk reaksjon for å sikre at barnehagene retter opp avvik.

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Asker kommune støtter departementets innspill om at det er behov for å profesjonalisere kommunens ivaretakelse av oppgaver som barnehagemyndighet. Det er viktig at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig med personalressurser som har barnehagefaglig og forvaltningsmessig kompetanse for å sikre at myndighetsoppgavene blir godt ivaretatt.

Asker kommune stiller seg undrende til at private barnehager i høringen blir framstilt som “konkurrent” til kommunen når de fleste kommuner er avhengig av et samarbeid med private aktører for å sikre retten til barnehageplass for barna i kommunen. Samtidig er kommunen forpliktet gjennom lov og forskrifter å godkjenne, veilede og gi likeverdige tilskudd til private barnehager uten at private aktører er forpliktet til å samarbeide med kommunen. Som eksempel kan nevnes at de private kan velge bort kommunens oppvekstpolitiske satsinger, tverrfaglig samarbeid og samarbeid om etablering av rutiner felles for barnehagene i kommunen.


Asker kommune støtter departementets vurdering om å videreføre dagens ansvarsfordeling med at oppgaver som godkjenning, finansiering, veiledning og tilsyn med annet enn økonomi skal ligge til kommunen som barnehagemyndighet. Det er viktig at den barnehagefaglige kompetansen til barnehagemyndigheten også benyttes i økonomisk tilsyn.


Asker kommune mener at det er nødvendig at barnehagemyndigheten kan være organisert i oppvekstsektoren for å sikre en helhetlig tenkning rundt barns oppvekstvilkår. Samtidig ser vi at en som er ansvarlig for drift av kommunale barnehager, styrer eller virksomhetsleder, ikke bør ha myndighetsoppgaver. Myndighetsoppgavene bør ligge sentralt i kommunens organisasjon.


Asker kommune mener at likeverdighet er ivaretatt gjennom dagens bestemmelser i loven og trenger ingen ytterligere presiseringer. Kommuneloven § 25-1 om internkontroll for barnehagemyndigheten vil underbygge dette når denne trer i kraft.


Asker kommune mener at dersom det skal stilles krav til kompetanse og ressurser for i ivareta myndighetsoppgavene bør dette finansieres gjennom rammetilskuddet til kommunene med en spesifisering av hvilket omfang det er snakk om.