Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Folkehelseinstituttet har ingen innvendinger mot departementets forslag om å lovfeste en aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø. Sammen med et lovfestet hensyn til barnas beste vil en tydeliggjøring av barnehagebarnas, foreldrerådets og samarbeidsutvalgets medvirkning kunne være positivt for barnehagemiljøet.

Vi har to kommentarer som vi mener er vesentlige for at de foreslåtte endringene vil ha betydning i praksis.

1) Endringen stiller store krav til barnehagepersonalets forståelse av individuelle forskjeller i barns utvikling, atferd og psykiske helse. Det er store individuelle forskjeller i hva som skal til for at barn opplever et trygt og godt barnehagemiljø. Det er også store forskjeller i hvor robuste barn er mot utrygge barnehagemiljø. Det er derfor avgjørende at endringene følges opp med å samtidig øke kunnskapen om barns utvikling hos barnehagelærere og andre som jobber i barnehagen. Dette bør også gjelde for barnehagelærerutdanninga. Denne typen kunnskap hos personalet i barnehagen vil være avgjørende for å kunne gjennomføre de foreslåtte endringene i god praksis.

Det er også behov for økt kunnskap om tiltak som er kunnskapsbaserte. Det må være lett for barnehagene å velge slike tiltak fremfor andre.

2) Selv om det er vektlagt en minimal økning i dokumentasjon krever allikevel endringene at personalet har god nok tid til å observere og følge opp barna i barnehagen. Dette krever også tilstrekkelig bemanning. Dersom personalet skal danne trygge og nære relasjoner til barna vil det være behov for tid og stabilitet. Noen barn vil ha større behov for tid til å danne disse relasjonene enn andre og dersom dette skal virke forebyggende må personalet ha tilstrekkelig med tid til å aktivt jobbe med trygge relasjoner.

Med økt kunnskap og mer tid til å jobbe med trygghet i barnehagen vil denne endringen kunne gi positive effekter for alle barn, og bidra til bedre psykisk helse. En trygg barnehage med et godt psykososialt miljø vil kunne være forebyggende for barn som er i risiko for senere vansker og vil kunne gi rom for å oppdage avvik og sette inn tidlig innsats ved behov.

I høringsnotatet foreslår departementet også noen endringer som ikke er direkte relatert til barnehagemiljøet. FHI har valgt å ikke kommentere disse.