Høringssvar fra Kolås barnehage ved Lindås kommune

Dato: 28.10.2019

Svartype: Med merknad

Høyringssvar frå Samarbeidsutvalget i Kolås barnehage, Lindås kommune.

SU i Kolås barnehage er positive til innføring av ny mobbelov i barnehagen og til aktivitetsplikta for barnehagen, som skal sikre alle barn eit trygt og godt barnehagemiljø. SU i Kolås meiner også at det er urealistisk å forvente at personalet i barnehagen skal meistra å følgja opp den komande mobbelova utan å samstundes auka ressursane til barnehagane, då lova sansynleg vil føra til meir tid vekk frå borna, grunna krav til dokumentasjon og samarbeidsmøter internt og mellom barnehage- heim. SU i Kolås barnehage meiner at om det skal væra realistisk at personalet skal meistra å følgja opp med mål, tiltak og evaluering innan gjevne fristar, må minimumskravet til bemanning i barnehagen gjelda gjennom heile barnehagedagen.