Høringssvar fra Ås kommune

Dato: 23.10.2019

Ås kommune er enige i vurderingen av at det er uheldig om barn, på grunn av rapporteringstidpunktet, tas opp i og begynner tilvenningen rett før jul. Regelverksendringene som foreslås omhandler minimumskrav og Ås kommune ønsker å tilpasse opptak, oppstart og tilskuddsutbetaling på en slik måte at foreldre får sine ønsker oppfylt. For eksempel omhandler barnehageloven med forskrifter bestemmelser om kommunens adgang til å ha hyppigere tellinger i tillegg til sikkerhetsventil ved store aktivitetsendringer.

Pågående høring om psykososialt barnehagemiljø, med samme høringsfrist som denne, er det forslag til innføring av krav til uavhengighet og likebehandling. "Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet". Ås kommune kan ikke se at forslagene i denne høringen bygger på forslag fra høring av 12. august. Videre følger det av barnehagelovens § 12 at "Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres". Selv om høringen ikke spesifikt berører den samordnede opptaksprosessen er det svært uheldig at forslagene innebærer en forskjellsbehandling av kommunale og private barnehager i opptak utover den samordnede opptaksprosessen.

Barnetellingene den 15. desember danner grunnlag for offisiell nasjonal statistikk og det er derfor viktig at formål med og definisjoner av statistikken er tydelig definert. Ulik og kompiserende definisjoner for ulike enheter som skal rapportere tall vil skape et mer usikkert grunnlag for styringen av sektor, både for nasjonale og lokale myndigheter. Feks brukes statistikk om barn sammen med en lang rekke andre opplysninger til indikatorer. At man får ulikt tidspunkt for barn og ansatt-rapportering for samme enhet vil svekke mulighetene til å bruke indikatorene som bakgrunn for risikovurdering ved tilsyn, kontroll og regelverksetterlevelse. Indikatorer for pedagog og bemanningsnorm bruker barnetallene og rapportering av ansattes utdanningsnivå, stillingskategori og årsverksprosent. Om man i praksis innfører ulike telletidspunkt for ulike bestanddeler av samme indikator vil dette føre til en vesentlig svekkelse av offentlig statistikk.

Konsekvensene av forslagene vil derfor kunne innebære økt rapportering, mer administrasjon og saksbehandling.