Høringssvar fra Moss kommune

Dato: 06.11.2019

Svartype: Med merknad

Innspill til høring.

Ad. punkt 6.2 Vurdering av lovfesting av en individuell rett med en håndhevingsordning

Vi mener at departementet har hatt en klok tilnærming til spørsmålet om en individuell rett med håndhevingsordning

En tilnærming som legger stor vekt på håndheving i enkeltsaker, kan skape en ubalanse og vanskeliggjøre barnehagens forebyggende, gruppeorienterte arbeid. Det vil også innebære en uforholdsmessig stor dokumentasjonsbyrde.

Vi støtter departementets forslag om å innføre tydeligere plikter for barnehagen, uten å innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker.

Viser til pkt. 9.4; departementets forslag

Hvor langt skal undersøkelsesplikten strekke seg?

«Videre foreslår departementet at barnehagen skal ha plikt til å sette inn tiltak for å sikre at barnet kan ha et trygt og godt barnehagemiljø. Plikten til å sette inn tiltak gjelder der barnehagens undersøkelse avdekker at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, og der barnet selv eller foreldrene sier ifra om det samme. Plikten til å sette inn tiltak skal gjelde så lenge barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, og det finnes egnede tiltak som barnehagen kan sette inn. Det kan være tilfeller der aktivitetsplikten er oppfylt selv om barnet og foreldrene fremdeles ikke er fornøyd med barnehagemiljøet. Dette vil være tilfellet hvis barnehagen har gjort alt som med rimelighet kan forventes, og barnehagens planer for videre tiltak er i samsvar med et godt faglig skjønn.»

I dette avsnittet er det flere begreper som gir rom for tolkning og ulik tilnærming;

egnede tiltak….alt som med rimelighet kan forventes….og…. i samsvar med et godt faglig skjønn.

Her kan barnehagen og foresatte ha svært ulik oppfatning av både hva som er egnede tiltak, hva som med rimelighet kan forventes og hva som er godt faglig skjønn. Vi tror dette kan skape unødige konflikter mellom foresatte og barnehage dersom ikke disse begrepene klargjøres ytterligere.

Forslaget om skjerpet aktivitetsplikt støttes. Dersom undersøkelser viser at en ansatt har krenket et barn vil dette kreve grundige vurderinger knyttet til barnets beste oppimot vurderinger av den ansattes rettigheter. Slike vurderinger er tidkrevende og det kan være vanskelig å iverksette umiddelbare tiltak utover det å undersøke. Vi tror at det vil kunne oppstå «konflikter» mellom barnets beste og den ansattes arbeidsrettslige regler.

Ad. 12 Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Det må stilles krav til at barnehagemyndigheten har barnehagefaglig kompetanse.

Moss kommune støtter forslaget om at eier og myndighet bør skilles, men ikke nødvendigvis at de må tilhøre ulike etater, eller være helt adskilt . Det må være opp til kommunen å vurdere hvilken organisatorisk tilknytning myndigheten skal ha.

Dersom myndigheten blir helt adskilt fra barnehageområdet, er det en fare for at myndigheten mister oversikt og kunnskap over hva som skjer på barnehagefronten sett i forhold til den kompetansen lokal barnehagemyndighet bør ha.