Høringssvar fra Trondhjems Asylselskap

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Trondhjems Asylselskap, privat, ideell barnehagestiftelse i Trondheim

Høring av forslag til endring av barnehageloven med forskrifter

(Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll m.m)

Innledning

Trondhjems Asylselskap har vurdert departementets forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø) og har valgt å kommentere deler av innholdet og enkeltbegrep i departementets forslag.

I hovedsak støtter vi lovforslagene og mener at de kan bidra til å skjerpe barnehageansattes bevissthet om eget ansvar for å fremme trygge og gode barnehagemiljø for alle barn.

Vi opplever imidlertid at teksten/lovforslaget kun har det barnet som opplever krenkelser i sentrum og vil påpeke at alle barn rett til omsorg og til å bli ivaretatt ut fra sin situasjon, også de barna som krenker andre. Vi vil understreke barnehagens ansvar for alle barn og betydningen av ansattes utøvelse av skjønn i håndteringen av krenkelser mot barn.

Vi er uenig med departementet om at forslagene ikke vil få økonomiske og administrative konsekvenser. Vi ser behov for økt bemanning og kompetanseutvikling.

Vi har valgt å kommentere paragraf 20, 21, 22 og deretter paragraf 7d, 8a og 7c.

Under kommentarer til § 7c, peker vi på de økonomiske og administrative konsekvenser som forslag om at hver barnehage skal være selvstendige rettssubjekt, vil ha for Trondhjems Asylselskap, som privat, ideell barnehagestiftelse.

Høringsuttalelsen vedlegges som PDF fil

Vedlegg