Høringssvar fra Gjøvik kommune

Dato: 08.11.2019

Svartype: Med merknad

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN

De fleste forslagene i høringsnotat er allerede regulert gjennom gjeldende rett i andre lovverk –vi ser ikke at det nødvendig med særlovgiving i tillegg; f.eks.:

 • Ny 3: «Hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid»

  Er unødvendig å nedfelle dette i en særlov når vi har:

 • Grunnloven §104, 2.ledd: «Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn»

 • Menneskerettsloven m/Barnekonvensjonen § 2, nr.4– går foran andre lovbestemmelser

  Lov mot mobbing i barnehagene

  En mobbelov med modell fra skolesektoren er ikke svaret slik vi ser det:

  Det er relasjonsarbeidet i barnehagen som gir resultater; nok voksne, kompetente voksne som vet at det er «meg det kommer an på» – ansatte som sørger for barns trivsel hver dag. Kommunen må lage en handlingsplan (vi har en..) med målsetting om å styrke barnets selvfølelse. Rammeplanen er lovhjemlet og gir føringer for barnehagens arbeid:

 • Å styrke barnets selvfølelse: å oppleve egenverdi, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv

 • Å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk

 • Å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre

 • Å ha en positiv holdning til seg selv; å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre.

  Vi har allerede mål og innhold!

  Krav til samlet barnehageanlegg

  Kommunen støtter endringen.

  Krav til uavhengig organisering av myndighetsoppgaver

  Vi finner det urimelig at staten pålegger kommunene opprettelse av nye organer/interkommunale selskaper.

  Den barnehagefaglige kompetansen i kommunene, med lovkrav i forvaltningsloven om forbud mot å drive usaklig forskjellsbehandling, er tilstrekkelig til å ivareta prinsippet om likebehandling.

  Sluttkomentar:

  Kommunen har i flere tidligere høringssvar påpekt at kommunen ikke er kompensert økonomisk for økte krav til myndighetsoppgavene i barnehagesektoren de siste 10 årene. Det stilles stadig økende krav til kvalitet og innhold i barnehagesektoren. Det er lovpålagte krav til redusert foreldrebetaling og kjernetid Skal kommunene styrke sitt arbeid med tilsyn, sikre uavhengig organisering og ivareta andre myndighetsoppgaver på barnehageområdet, må det øremerkes midler som sikrer fullfinansiering av tiltakene.