Høringssvar fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet

Dato: 12.11.2019

Høringssvar fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskulen på Vestlandet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet stiller seg positive til forslaget om å innføre lovregler for psykososialt barnehagemiljø.

Ved å løfte arbeidet med psykososialt miljø fra forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole mv. og inn i egen lovbestemmelse i barnehageloven, mener vi at kravet til helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehagen blir synliggjort i større grad. Vi opplever òg at ved å stille større krav til systematisk arbeid med det psykososiale miljøet i barnehagen anerkjenner man barnehagen som helsefremmende og forebyggande arena, på lik linje med grunnskolen (ref. opplæringslova §9 A.).

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL, ønsker og å benytte sjansen til å spille inn at i de nasjonal faglige retningslinjene for helsestasjon, er det en sterk anbefaling at helsestasjonen bør ha et systematisk samarbeid med barnehagen, både på individ- og systemnivå. Dette må gjøres bedre kjent for barnehagene. Helsesykepleiere kan være en viktig ressurs i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i barnehagen. I forskrift for miljørett helsevern i barnehager og skoler, som nå er på høring, omhandles fysisk og psykososialt miljø i barnehagen. I retningslinjer for helsestasjon står det og at «Helsestasjon bør hjelpe barnehagen med å etterleve kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler».

Per dags dato er deres retningslinjer om systemrettet arbeid og samarbeid med barnehagen en sterk anbefaling for helsestasjonen, mens rammeplan for barnehagen er noe mer åpen for tolkning på akkurat dette området. På samme måte som det nå ligger mer forpliktelser for skole til å samarbeid med skolehelsetjenesten (Opplæringsloven § 15-8. Samarbeid med kommunale tjenester), så burde det og ligge mer forpliktelser for barnehage om å samarbeide med helsestasjonstjenesten.

Siden psykososialt miljø ikke er like målbart og enkelt å vurdere som andre mer fysiske forhold ved barnehagen, ønsker vi avslutningsvis å spille inn at det bør utvikles gode verktøy for å hjelpe barnehagen med å systematisere og styrke dette arbeidet.

Vennlig hilsen

Ingrid Leversen

Assisterende instituttleder ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag, HVL, og leder for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet