Høringssvar fra Færder kommune

Dato: 06.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Færder kommune vedr. forslag til endringer i barnehageloven

(Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll m.m)

Høringsnotatets kapittel 7:

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende

Færder kommune støtter departementets forslag om å innføre en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø. Færder kommune støtter også forslaget om en lovbestemmelse som presiserer at barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser, samt å lovfeste at alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

Høringsnotatets kapittel 8:

Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste

Færder kommune støtter departementets forslag om å lovfeste at hva som er best for barna skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

Høringsnotatets kapittel 9:

Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Færder kommune støtter departementets forslag om å innføre en egen bestemmelse i barnehageloven om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt for å sikre at alle ban har et trygt og godt barnehagemiljø, at aktivitetsplikten består av flere delplikter og at det innføres en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at en som jobber i barnehagen, krenker barn.

Høringsnotatets kapittel 10:

Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet

Færder kommune støtter departementets forslag om å innføre et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, innføre en bestemmelse som gir disse barnehagene rett til å få tilskudd når den nye godkjenningen er på plass, at det skal være adgang til å gjøre unntak fra kravet der det foreligger særlige hensyn som tilsier det, samt at det innføres en rimelig overgangsperiode før kravet trer i kraft.

Færder kommune mener det kan være lokale forhold som tilsier at det ikke hensiktsmessig, eller økonomisk forsvarlig å lovfeste at barnehager som i dag består av flere enheter eller avdelinger må omgjøres til at hver enkelt enhet eller avdeling skal være en selvstendig barnehage. 2

Færder kommune mener også at særlige hensyn kan være i tilfeller der barnehagen er en naturbarnehage eller har profil som gjør det nødvendig å bruke ute- eller innearealer for å ivareta profilen, eksempelvis en idrettsbarnehage eller en friluftsbarnehage.

Færder kommune foreslår en overgangsperiode på 2 år før kravet trer i kraft. Da får eier tid til å søke om ny godkjenning, vurdere om dette har en konsekvens for drift av barnehagene og evt. tid til å finne nye barnehageplasser hvis barnehageeier velger å legge ned avdelinger.

Høringsnotatets kapittel 11:

Krav til internkontroll i barnehagen

Færder kommune støtter departementets forslag om å innføre et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter. Kommunen støtter også at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Høringsnotatets kapittel 12:

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Færder kommune støtter departementets forslag om å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene og at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet.

Høringsnotatets kapittel 13:

Økonomiske og administrative konsekvenser

Færder kommune vurderer at det blir et større krav til barnehagene ved å innføre forslag til nye lovbestemmelser. Bemanningsnormen bør utvides til å gjelde for hele åpningstiden slik at personalet har mulighet til å sikre et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, følge opp aktivitetsplikten og internkontrollen. Dersom endringene medfører at bemanningsnormen utvides til å gjelde for hele åpningstiden forutsettes det at dette kompenseres med økt rammeoverføring til kommunene.