Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Dato: 28.10.2019

Svartype: Med merknad

Høringen er behandlet politisk i Øvre Eiker kommune, med følgende kommentarer:

Komiteen støtter de foreslåtte forslagene om tiltak knyttet til det å sikre det psykososiale miljøet i barnehage, men understreker betydningen av god og tilstrekkelig informasjon til alle foreldre med barn i barnehage, om lovkravene som foreslås. Fagkomiteen ønsker at det skal utarbeides felles informasjonsmateriell som kan tilbys via Utdanningsdirektoratet.

Til punktet om å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene, hvor departementet foreslår å lovfeste at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet.

Fagkomiteens kommentarer: I høringsnotatet forutsettes det at ingen av de foreslåtte endringene vil medføre store økonomiske og/eller administrative konsekvenser. Administrasjonen og fagkomite 2 peker på at i Øvre Eiker vil en deling av oppgavene medføre økt behov for barnehagefaglig kapasitet i administrasjonen. En vil anta at dette vil gjelde for mange små og mellomstore kommuner, hvor det er mange tilfeller hvor myndighetsrolle og eierrolle ivaretas av samme personer. Den barnehagefaglige kapasiteten i mange kommuner er ikke tilstrekkelig stor til at det vil være mulig å organisere myndighetsrollen skilt fra eierrollen, slik departementet foreslår.

Å lovfeste at barns beste skal være et grunnleggende hensyn hilses velkommen av både administrasjon og fagkomite. Barns beste er allerede er viktig prinsipp og et hensyn som tas inn i alle de avgjørelser som berører barn i barnehage.