Høringssvar fra Kongsberg kommune

Dato: 05.11.2019

Svartype: Med merknad

Kongsberg kommune støtter departementets forslag om å innføre en egen bestenmmelse i barnehageloven om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt for å sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. Vi er også enige i de vurderinger som ligger til grunn for forslagets innretning.

Kongsberg kommune støtter forslaget om å lovfeste krav om at barnehagen skal ha internkontroll. Vi ønsker at Utdanningsdirektoratet samtidig utarbeider et godt verktøy til hjelp både for den enkelte barnehage og barnehagemyndigheten.

Når det gjelder forslaget om å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene, vil Kongsberg kommune påpeke at det går an å lovfeste et krav om uavhengighet, selv om oppgavene utføres av samme ansatt. Lovkravet vil i seg selv føre til høyere bevissthet om betydningen av tilstrekkelig uavhengighet.

Vi mener lokal barnehagemyndighet er fordelaktig for de private barnehagene, fordi nærheten gir god kjennskap og tette relasjoner til barnehager og barnehageeiere. Vi vurderer det også som svært utfordrende for små kommuner å ha egne ansatte med myndighetsoppgaver. Det må i såfall gå til gjennom interkommunalt samarbeid.