Høringssvar fra Stiftelsen Kanvas

Dato: 13.11.2019

Høringssvar fra stiftelsen Kanvas om endringer i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål. Vi har 66 barnehager med 4000 barn og 1200 ansatte i 13 kommuner. Stiftelsen Kanvas har ingen eiere, ingen som henter ut utbytte, og alle våre midler går til å bedre barns oppvekstsvilkår og utvikling av barnehagesektoren.

Generelt

Stiftelsen Kanvas er opptatt av at nye grep i barnehagesektoren fører til en reell kvalitetsheving og en bedre barnehagehverdag for barn i hele landet. Derfor har vi lenge vært opptatt av et godt psykososialt barnehagemiljø og forebyggende arbeid.

Vi har merket oss at i dette høringsforslaget legges det til grunn departementets tidligere forslag om å innføre et krav om at alle private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt. Dette forslaget er vi svært imot, fordi det medfører økte administrative kostnader og fjerner stordriftsfordeler. I tillegg vil kravet om at alle private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, være konkurransevridende til fordel for kommunens barnehager, ved at det legges en ekstra kostnad på de private barnehagene som de kommunale ikke har. Dette er ikke i samfunnets interesse. Like vilkår er avgjørende for økonomisk likebehandling.

Nedenfor følger Kanvas’ høringssvar med fokus på noen utvalgte områder:

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende

Stiftelsen Kanvas støtter departementets forslag om å innføre en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø.

Departementet belyser med dette viktigheten av forebyggende arbeid. Allikevel skulle vi ønske at det stilles et tydeligere krav til hvordan barnehagen skal jobbe forebyggende gjennom et inkluderende leke- og læringsmiljø, og at alle barnehager skal skriftliggjøre dette i barnehagens årsplan.

Videre støtter stiftelsen Kanvas departementets forslag om å innføre en lovbestemmelse som presiserer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser.

Stiftelsen Kanvas ønsker å presisere at det kan være flere tolkninger av hva mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser kan forstås som. Derfor mener vi at disse begrepene bør defineres i en forskrift til lovverket.

Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Stiftelsen Kanvas støtter departementets forslag om at alle som jobber i barnehagen skal følge med på om barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

Videre støtter stiftelsen Kanvas departementets forslag om å innføre en egen bestemmelse i barnehageloven om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Stiftelsen Kanvas støtter også departementets forslag om å innføre en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at en som jobber i barnehagen, krenker et barn.

Krav til internkontroll i barnehagen

Stiftelsen Kanvas er enig i departementets forslag om å lovfeste et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet.

Vi ønsker å poengtere at potensialet i en slik internkontroll også bør ta for seg det pedagogiske innholdet og vurdering av hverdagskvaliteten basert på objektive kvalitetskriterier.

Har du spørsmål eller kommentarer til høringssvaret, ta gjerne kontakt med daglig leder i stiftelsen Kanvas, Robert Ullmann, på mail ru@kanvas.no eller telefon 90858207.