Høringssvar fra Vennesla kommune

Dato: 12.11.2019

Høringssvar, forslag til endringer i barnehageloven

Vennesla kommune støtter å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Overordnede forutsetning for lovendringene vil være tilstrekkelig bemanning i heIe åpningstiden og i pedagogenes plantid. I tråd med hvilke krav nye lovendringer stiller må pedagogenes plantid utvides. Det må utvikles system og rutiner barnehagene kan ta i bruk for etterlevelse av lovforslagene. Midler til opplæring og kompetanseheving i alle ledd på barnehage og myndighetsnivå må medfølge.

I det følgende vil vi gi våre kommentarer til utvalgte §§ endringer.

§3 Vi støtter at hensynet til barnets beste blir lovfestet, dette fordi det følger opp barns rettigheter gitt i barnekonvensjonen.

§7c – At lovverket blir tydelig ift samlokasjon av barnehagebygg og utearealer vil utjevne kvalitetsforskjeller og sikre likere praksis fra kommune til kommune. Det bør ikke være mulig å drive flere avdelinger under samme org.nr. Forøvrig bør regelverket rundt familiebarnehager strammes inn.

§7d – Vi støtter et lovkrav om internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven og forskriften til lov følges. Dette vil heve kvaliteten, men å utarbeide kvalitetsstandardene ut fra Rammeplanen (forskriften) vil være noe nytt, her må det sikres gode systemer og midler må medfølge.

§8a – Vennesla kommune støtter kravet til uavhengighet og likebehandling. Vi mener likevel at myndighetsrollen i sin helhet bør ligge i kommunene, påserollen innebærer også løpende risikovurdering -dette krever lokalkjennskap til den enkelte barnehage.

Kap. VII –

Hvilken definisjon som legges til grunn for mobbebegrepet i barnehagesammenheng må komme tydelig frem i grunnlagsdokumentene til barnehageloven. Definisjonen bør være lik for både barnehagelov og opplæringslov, vi mener forståelsen bør være Lund og Kovac’s definisjon: Mobbing av barn er handlinger fra voksne og /eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning (Lund, Helgeland, Kovac, 2017)

Vi mener at det enkelte barns rett må komme tydelig frem i lovteksten, det samme gjelder ansattes oppdagelses plikt.

Krav til dokumentasjon bør være likt i hele opplæringsløpet. Skole har dette i opplæringsloven §9a. Det bør være tilsvarende i barnehageloven.

Om barnet får en individuell rett og barnehagen plikt til å fatte enkelt vedtak må klagegangen være lik som for skole. Det er viktig å sikre juridisk kompetanse i behandling av alle klagesaker. Barnehagemyndigheten må få orientering og/eller innsikt i antall saker fra den enkelte barnehage, dette som et ledd i løpende risikovurdering.