Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 07.11.2019

Svartype: Med merknad

Samskipnadsrådets innspill til endringer i barnehagelova, regler om barnemiljø

Samskipnadsrådet er samarbeidsorganet for landets 14 studentsamskipnader, som tilbyr et bredt omfang av velferdstjenester til om lag 273 000 studenter. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen.

Overordnede kommentarer

Samskipnadsrådet viser til høringen om endringer i barnehagelova, regler om barnehagemiljø. Flertallet av landets studentsamskipnader har barnehage som del av sitt tjenestetilbud, og samlet tilbyr studentsamskipnadene om lag 3000 barnehageplasser.

Samskipnadsrådet stiller seg fullt og helt bak målsettingen om å sikre alle barnehagebarn et godt og trygt barnehagemiljø. På et overordnet nivå støtter derfor Samskipnadsrådet endringene til Barnehagelova. Samskipnadsrådet støtter derimot ikke forslagene som innebærer at hver barnehage skal være en egen juridisk enhet registrert med eget organisasjonsnummer og lokalisert på samme geografiske område.

Eget rettssubjekt

Samskipnadsrådet viser til vårt høringssvar datert 26.06.19* hvor vi er tydelige i vår skepsis til forslag om forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt og krav om at hver barnehage skal være eget rettssubjekt:

Vi oppfatter forslagene som lite målrettet, unødvendig krevende og de vil utløse administrative kostnader for mange aktører, også studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene har fått et samfunnsoppdrag fra departementet som innebærer å levere en rekke ulike velferdstjenester til studentene. Barnehagedrift er en del av dette og det vil være både lite hensiktsmessig og fordyrende å skulle skille denne virksomheten fra resten.

Det er de færreste private barnehageeiere som tar ut store overskudd. Samskipnadsrådet mener et mer grundig regnskap, skjerpede krav til dokumentasjon og kontroll med pengebruken vil sikre intensjonen bak forslaget bedre, uten å vanskeliggjøre og byråkratisere driften.

Avsluttende kommentar

Samskipnadsrådet mener det bør være tilstrekkelig at det stilles krav til trygt og godt psykososialt miljø. Det er ledelsens ansvar å utarbeide rutiner, internkontrollsystemer eller andre tiltak for å sikre at miljøet er forsvarlig. Vi ser ikke at egen juridisk enhet i seg selv sikrer miljøet. Det pedagogiske ansvaret ligger allerede i ledelsen og kan uten problem utvides til å sikre barnas psykososiale miljø.

*Høringssvar 26.07.19

Vedlegg