Høringssvar fra Hørselshemmedes Landsforbund

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. 14,5 prosent av befolkningen har en betydelig hørselshemming. HLF har 67 500 medlemmer og er den største organisasjonen for funksjonshemmede i Norge og den største hørselsorganisasjonen i Norge.

Høringsnotat forslag til endringer i barnehageloven.

Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll.

HLF fokuserer i høringssvar på følgende:

1. Departementet foreslår å lovfeste en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø:

HLF mener: Forslaget går ikke langt nok, og mangler dokumentasjonsplikt og klageinstans, med den følge at barnas rettssikkerhet ikke er sikret. Her må en aktivitetsplikt ha samme innhold som man har i opplæringslovens paragraf 9A-4 for at det skal bli en reell rettssikkerhet for barna.

2. Departementet foreslår en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der en voksen i barnehagen krenker barn. (tilsvarer opplæringslovens paragraf 9A-5):

HLF mener: Forslaget går ikke langt nok. Se punkt 1) over.

3. Departementet foreslår å lovfeste i barnehagelovens paragraf 3 at barnets beste, og nulltoleranse for mobbing, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid: HLF støtter forslaget.

-Nærmere om punkt 1 og 2)

Lovfeste aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø samt en skjerpet aktivitetsplikt når voksne krenker barn

Det er positivt at man ønsker en aktivitetsplikt og en skjerpet aktivitetsplikt i barnehageloven, men HLF mener Regjeringen ikke går langt nok, dermed innebærer ikke dette en reell rettssikkerhet for barnehagebarna. HLF representerer barn med hørselsutfordringer, og vi vil påpeke at barn med funksjonshemming er en spesielt utsatt gruppe og trenger et godt vern.

Delpliktene i høringsnotatet består av plikt til å følge med, varsle barnehagens styrer, barnehagens eier, undersøke, sette inn tiltak, utarbeide en skriftlig plan. Men ikke krav til dokumentasjon og man har ikke en klageinstans,( se forslaget side 27 i høringsnotat).

Det sies konkret i forslaget (side 15) at departementet foreslår å innføre tydelige plikter for barnehagen uten å innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker. På denne måten utvannes forslaget og vi er bekymret for om forslaget faktisk vil gi en styrking av barnas rettssikkerhet på det psykososiale feltet.

HLF mener at her må forslaget i barnehageloven innrettes på samme måte som man har gjort i opplæringslovens paragraf 9A-4. Dette innebærer at man også har en dokumentasjonsplikt og en klageinstans. Først da vil man sikre barnet retten til et trygt og godt omsorgs- og læringsmiljø.

9.3.1 Når trer aktivitetsplikten inn?

På side 25 står det at aktivitetsplikten skal bare tre inn hvis det er grunn til å mistenke at barnet opplever at barnehagemiljøet ikke er trygt og godt på en mer generell og konstant basis. Først da vil delpliktene tre inn. Når det gjelder en skjerpet aktivitetsplikt står det å lese at det da vil dreie seg om mobbing, utestengelse, trakassering, diskriminering og vold.

Spørsmålet er: hvem skal vurdere dette og hvordan?

Om det skal være spørsmål til vårt innspill så ta gjerne kontakt.

Vedlegg