Høringssvar fra NLM-barnehagene AS

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar – Forslag til endringer i barnehageloven om innføring lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.

NLM-barnehagene er Norsk Luthersk Misjonssamband sine barnehager. I NLM-barnehagene AS har vi 35 barnehager. Vi har i tillegg tre datterselskap med til sammen 4 barnehager og eier også noen barnehager sammen med andre organisasjoner. Vi har et ideelt formål og har vedtektsfestet at eier ikke kan ta ut utbytte.

Vi er glad for at departementet bruker evalueringen av reglene i opplæringsloven kapittel 9A som bakgrunn for forslagene i denne høringen.

Lovreguleringen og dokumentasjonskravene må ikke bli mer omfattende enn det som er nødvendig for å sikre barn et trygt og godt barnehagemiljø.

Ressursene i barnehagen må i størst mulig grad brukes til systematisk arbeid for å skape et slikt trygt og godt barnehagemiljø.

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende

NLM-barnehagene støtter departementets forslag om å innføre en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø.

Vi støtter også en lovbestemmelse som presiserer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser, og at alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

I denne sammenheng ønsker vi å understreke behovet for kompetanseheving. Det må avsettes ressurser til kompetansehevende tiltak som bidrar til å skape et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø.

Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste

NLM-barnehagene støtter forslaget om å lovfeste i barnehageloven § 3 at hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

NLM-barnehagene støtter forslaget om aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Vi vil peke på behovet for veiledning og tilstrekkelig opplæring i hvordan regelverket skal forstås og hvordan slike saker skal håndteres i praksis for å oppfylle aktivitetsplikten. Vi vil samtidig understreke at denne aktivitetsplikten må forstås innenfor rammen av hva en med rimelighet kan forvente.

Dersom det klages på barnehagens håndtering av saken er det viktig at barnehagen får uttale seg før det fattes vedtak slik at saken blir best mulig opplyst. Barnehagen må også gis mulighet til å klage på et eventuelt vedtak. Dersom det gis pålegg om tiltak må dette skje i dialog med barnehagen.

Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet

NLM-barnehagene vil advare mot departementets forslag om at barnehagens lokaler og uteområde må ligge samlet. Dette forslaget vil ikke komme barna til gode, og heller ikke ha barnets beste som fokus.

Krav om at hver barnehage skal være eget rettssubjekt vil føre til at ressurser, både menneskelige og økonomiske som kunne vært brukt å styrke barnehagemiljøet må brukes til administrasjon. Det vil også gi økte kostnader til regnskap, revisjon og styrearbeid.

To små barnehager i nærheten av hverandre med for eksempel ca 30 barn i hver barnehage kan ha stort utbytte av å ha felles ledelse og personalfellesskap. Det gir et rikere faglig miljø til beste for barna og de ansatte.

Vi kan heller ikke støtte at en barnehage som alt har fått godkjenning skal fratas denne selv om det gis en overgangsperiode. En eventuell lovendring må ikke slik gis slik tilbakevirkende kraft.

Krav om internkontroll i barnehagen

NLM- barnehagene har ikke noe å bemerke til departementets forslag.

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Høringsnotatet forteller at under halvparten av kommunene opplever at de har tilstrekkelige personalressurser til å løse oppgavene som barnehagemyndighet. 40 prosent av kommunene oppgir at eierrollen og myndighetsrollen utøves av samme ansatt.

NLM-barnehagene mener at også på denne bakgrunn bør tilsynsmyndigheten flyttes fra kommunene til et uavhengig statlig organ slik det nå blir gjort med det økonomiske tilsynet. Det vil kunne øke kvaliteten.

NLM-barnehagene støtter forslaget om å lovfeste at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet.