Høringssvar fra Ressurssenter for menn

Dato: 11.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.)

Ref. 19/3440-

Det vises til departementets høringsnotat og -brev av 12. august 2019

Reforms syn på utkastet:

Reform støtter forslaget om endringer i barnehageloven for å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Vi ber samtidig om at departementets lovforslag om å lovfeste nulltoleranse mot diskriminering tydeliggjøres og at det utarbeides tiltak for et mer kjønnsspesifikt og målrettet arbeid for å fremme god psykisk helse i barnehagen.

Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud for menn i vanskelige livssituasjoner, samler inn og formidler kunnskap om gutter og menn, og er en pådriver for et mannsperspektiv i likestillingspolitikken. Reform er en privat og uavhengig stiftelse som mottar grunnfinansiering fra staten.

Reforms kommentarer

Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Retten til et diskriminering- og trakasseringsfritt barnehagemiljø er et viktig steg mot et mer inkluderende samfunn. Reform støtter derfor departementets forslag.

Samtidig mener Reform at det bør legges enda større vekt på de kjønnede konsekvensene av dårlig psykososialt miljø. Dette dekkes til en viss grad av forslaget om å ha nulltoleranse for diskriminering og trakassering i barnehagen. Likevel mener Reform at et aktivt likestillingsarbeid bør går lenger enn en nulltoleranse mot diskriminering.

Barnehagen er en viktig samfunnsinstitusjon som både kan bidra til barns sosiale og psykiske utvikling. Som det understrekes i høringsnotatet, kan mobbing og trakassering ha psykiske og psykosomatiske følger, og øke risikoen for selvmord. Tall fra 2016 viser at gutter og menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken. Over to av tre selvmord som begås, begås av gutter og menn. Det legges på nåværende tidspunkt ikke nok vekt på kjønnsspesifikk selvmordsforebygging. Menn er også utsatt for mer fysisk vold, og topper selv statistikken for voldsutøvelse.

Arbeidet for god psykisk helse bør begynne allerede i barnehagen, og dette arbeidet bør være aktivt og målrettet. Dette innebærer at personalet som jobber i barnehagen har god kompetanse på kjønnsspesifikke utfordringer som fører til skjevhet i psykisk helse og voldsutøvelse.

Reform ber derfor om at regjeringen fortsetter arbeidet med å bedre det psykososiale miljøet i barnehagen, med sikte på at alle barn får et barnehagemiljø fritt for mobbing, trakassering og diskriminering.

(Noter i vedlegget)

Vedlegg