Høringssvar fra Arendal kommune

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Rådmannens forslag til vedtak

Arendal bystyre vedtar høringsforslaget og støtter:

1. Forslag om å lovfeste at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller der barn opplever at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø.

2. Forslag om å lovfeste at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering og at alle i barnehagen skal gripe inn ved slike krenkelser.

3. Forslag om ny lovbestemmelse for å sikre barn og foreldres medvirkning og forslag om å lovfeste at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når barnehagen tar avgjørelser som berører barn.

4. Forslag om å lovfeste en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

5. Forslag om å innføre krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet.

6. Forslag om at barnehagen skal ha internkontroll for å oppfylle kravene i barnehageloven med forskrifter.

7. Forslag om regulering av kommunen som barnehagemyndighet.