Høringssvar fra Bodø kommune

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Bodø kommune v/Barnehagekontoret sitt høringssvar. Dette høringssvaret er under forutsetning av godkjenning i formannskapet 21.11.2019. Hvis ikke dette høringssvaret er gjeldende gis det tilbakemelding til departementet i løpet av 21.11.2019

§3 Barns rett til medvirkning og hensyn til barnets beste

Bodø kommune mener det er bra at det i denne paragrafen er ført på setningen og til barnets beste, og at det presiseres at barns beste skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

§ 7c Krav til samlet barnehageanlegg

Bodø kommune er enig i at det innføres krav til at barnehagenes lokaler og uteareal skal ligge samlet. Vi støtter at lovforslaget ikke gjelder der en barnehage allerede har avdelinger på ulike steder

§ 7d Internkontroll i barnehage

Bodø kommune er enig i at det innføres et krav til internkontroll i barnehageloven, og at det i merknadene er presisert at barnehageeier har ansvaret, mens styrer/daglig leder er den som i det daglige følger opp internkontrollarbeidet.

§ 8a Krav til uavhengighet og likebehandling

Bodø kommune er enige i departementets vurdering av at kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene kommunen har som ansvarlig for en eller flere barnehager.

I merknadene står det at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet ikke skal bli lagt til styrer eller et kontor/en etat som også ivaretar kommunens oppgaver knyttet til å drive barnehager. Kravet om uavhengighet skal bidra til å sikre at kommunen har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Bodø kommune støttet merknadene.

§ 12 tredje og fjerde ledd (Samordnet opptaksprosess i kommunen)

Kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om tildeling av tilskudd og hva som menes med likeverdig behandling.

Bodø kommune støtter presiseringen.

§ 20 Nulltoleranse og plikt til fremmende og forebyggende arbeid

Bodø kommune mener det bør fremkomme i overskriften at det er nulltoleranse for alle typer krenkelser og plikt til fremmende og forebyggende arbeid.

Vi mener det er positivt at det innføres et lovkrav som sikrer barn et trygt og godt barnehagemiljø. Vi bemerker at lek ikke er tatt med i lovteksten. I siste avsnitt bør det stå;

barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring for alle barna.....

Det bør fremkomme av lovteksten at det er styrer/daglig leder som er ansvarlig for barnehagens systematiske arbeid for et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø.

§ 21 Aktivitetsplikt når ett eller flere barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Bodø kommune mener overskriften bør inneholde ordet inkludering.

Aktivitetsplikt når ett eller flere barn ikke har et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø.

Vi mener det er viktig med et lovkrav som inneholder en aktivitetsplikt med klare føringer for hva barnehagen skal gjøre når ett eller flere barn ikke har et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø.

Vi mener også det bør være en dokumentasjonsplikt til aktivitetsplikten på lik linje med Opplæringslova § 9A-4 der det står:

«Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd».

For å vise en sammenheng mellom barnehage og skole mener Bodø kommune det bør presiseres i Barnehageloven en dokumentasjonsplikt på hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten. Presiseringen med at det skal lages en skriftlig plan når det gjøres tiltak er også viktig.

Det bør i tillegg innføres en rettighetsbestemmelse for barnehagebarn lik § 9A-2 i Opplæringsloven.

Det bør også i lovteksten komme tydelig frem at alle som arbeider i barnehagen har plikt til å gripe inn.

§ 22 Skjerpet plikt dersom en ansatt krenker et barn

Bodø kommune mener det er viktig at det innføres en skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker et barn. Det vil i slike tilfeller være nødvendig med dokumentasjonskrav.

§ 6a Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager

Bestemmelsen fastslår at kommunen skal yte tilskudd til private barnehager som har søkt om ny godkjenning som følge av kravet til samlet barnehageanlegg. At private barnehager må søke om ny godkjenning som følge av at barnehagen må innrette seg etter kravet om samlet barnehageanlegg, skal ikke føre til at barnehagene mister finansieringen.

Ny §6 a skal lyde:

Tilskudd til private barnehager som søker om godkjenning som følge av kravet til samlet barnehageanlegg.

Kommunen skal gi tilskudd til private barnehager som er godkjent etter søknad som følge av kravet til samlet barnehageanlegg, jf. barnehageloven § 7 c.

Bodø kommune støtter presiseringen.