Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171273

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg meget skeptisk til et slikt endringsforslag. Det vil i stor grad være potensielt ødeleggende for samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Høringsnotatet legger til grunn en helt urimelig vurdering av hva som kan defineres som mobbing hos barn helt ned til 1-årsalderen. Dette bidrar til å problematisere alderstypisk og normal adferd hos barn i barnehagealder. Hva skal vi gjøre når barn på småbarnsavdlelinga biter andre barn? Dette vet vi forekommer og det er helt alderstypisk . Her kan foreldre melde en sak som krever mye arbeid å følge opp selv om vi som fagfolk vet at dette er godt innafor hva som er normalt i denne aldersgruppa. Hva gjør vi hvis en 5-åring kommer hjem og sier han har det fælt i barnehagen, så er det bare at det er blitt satt grenser for barnet, men foreldrene synes ikke det er greit?

Det er meget betenkelig og urovekkende at en slik endring som i stor grad er lik innskjerpinga av opplæringslovens kapittel 9-A når den ikke enda er godt nok evaluert. Det er meget ulike erfaringer med denne innskjerpinga men vi ser at den har noen kritiske og alvorlige mangler.