Høringssvar fra Utdanningsforbundet Bergen

Dato: 28.10.2019

Høring – forslag til endringer i barnehageloven

Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.

Forslag til høringssvar fra Utdanningsforbundet Bergen

Departementet foreslår å innføre en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø.

Utdanningsforbundet Bergen støtter dette forslaget.

Departementet foreslår en lovbestemmelse som presiserer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser.

Utdanningsforbundet Bergen støtter dette forslaget. Samtidig vil vi, som et generelt innspill til §§ 21 og 22, understreke behovet for å styrke bemanningen i barnehagen. Vi mener at bemanningsnormen som er gjort gjeldende fra denne høsten ikke er god nok til å løse det oppdraget som barnehagen i utgangspunktet er blitt tildelt etter rammeplanen. Mange av historiene fra virkeligheten, som ble overrakt ministeren i forbindelse med behandlingen i Stortinget av forslaget om ny norm, kom fra barnehager som allerede hadde en bemanning i tråd med den nye normen. Vi mener et godt nok arbeid med det psykososiale barnehagemiljøet forutsetter en skjerpet bemanningsnorm. Vi mener at det i tillegg bør sees på reguleringer for gruppestørrelse for å ivareta et godt psykososialt barnehagemiljø, spesielt for de aller yngste barna.

Departementet foreslår å lovfeste at alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

Utdanningsforbundet Bergen støtter dette forslaget.

Departementet foreslår å lovfeste i barnehagelovens § 3 at hva som er best for barna skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

Utdanningsforbundet Bergen støtter dette forslaget.

Departementet foreslår å innføre en egen bestemmelse i barnehageloven om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Aktivitetsplikten består av flere delplikter.

Utdanningsforbundet Bergen støtter dette forslaget. Samtidig vil vi understreke at dette aktualiserer ressursene som er satt av til administrasjon og ledelse i barnehagen. Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen skriver at styrerrollen allerede i dag er overbelastet. Vi er skeptiske til at det legges nye oppgaver til barnehagene uten at rammene styrkes, og mener at det trengs en nasjonal sikring av at tilstrekkelige ressurser til administrasjon og ledelse i barnehagen.

Departementet foreslår en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at en som jobber i barnehagen, krenker et barn.

Utdanningsforbundet Bergen støtter intensjonen i dette forslaget. Vi savner imidlertid i forslaget en avgrensning mot det som faller innenfor det ordinære veiledningsansvaret som ligger til pedagogisk leder i henhold til rammeplanen. Vi mener at det er behov for en presisering av hva som skal utløse aktivitetsplikten i henhold til barnehageloven, og hva som dekkes av det ordinære veiledningsansvaret. I en slik grensedragning mener vi at det blant annet bør vurderes opp imot alvorlighetsgrad, og om det er snakk om enkelthendelser eller om det er gjentagende hendelser.

Departementet foreslår å innføre et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet. Vil ha innspill hva som kan være særlige hensyn for unntak. Vil ha innspill på hva som kan være en rimelig overgangsperiode. Ber om innspill på om beskrivelsen av kravet om at barnehagens lokaler skal ligge samlet er dekkende. Forslaget henger sammen med forslaget om at hver enkelt barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

Utdanningsforbundet Bergen støtter dette forslaget. Vi mener imidlertid det bør presiseres i lovteksten at dette skal gjelde ikke bare relasjonen mellom barnehage og uteområde, men også relasjonen mellom ulike avdelinger av barnehagen. Vi har i dag barnehager i Bergen som har avdelinger som ligger flere kilometer unna hverandre, noe som skaper særlige utfordringer når det gjelder tilstedeværende ledelse i de enkelte delene av barnehagen. Vi mener at denne nye bestemmelsen bør sees i sammenheng med barnehagelovens § 17 om at barnehagen skal ha en daglig leder, slik at lovendringen bidrar til at sikringen av tilstedeværende ledelse styrkes.

Departementet foreslår å innføre krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter. Departementet foreslår at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Utdanningsforbundet Bergen støtter ikke dette forslaget. Slik vi vurderer dette lovkravet, omhandler det dokumentasjonskrav på områder som barnehagen allerede er pålagt å kvalitetssikre via bestemmelser i lov og forskrift. Derfor tror vi at det er stor fare for at dette blir et nytt dokumentasjonskrav som ikke kommer barna til gode, men som først og fremst tjener en kontrollfunksjon for eier. Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen skriver at styrerrollen allerede i dag er overbelastet. Høringsnotatet legger også opp til at oppgaver knyttet til dette kan delegeres videre nedover, til pedagogene på avdeling. Vi mener at det bør være opp til eier på andre måter å sikre kontroll med at lov og forskrifter etterleves.

Departementet foreslår å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene, og at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet.

Utdanningsforbundet Bergen støtter dette forslaget