Høringssvar fra Tolga Kommune

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Kunnskapsdepartementet

HØRINGSUTTAELSE FRA TOLGA KOMMUNE VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring: Forslag til endringer i barnehageloven (innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll med mer).

Høringsnotatet omhandler:

· Nytt kapittel VII om psykososialt barnehagemiljø

· Ny § 7 c Krav til samlet barnehagebygg

· Ny § 7 d om internkontroll

· Lovkrav til uavhengig organisering av myndighetsoppgaver på barnehageområdet

Forslagene til lovendringer berører Tolga kommune både som barnehageeier og som barnehagemyndighet.

Nytt kapittel VII om psykososialt barnehagemiljø

Tolga kommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø.

Kommunen støtter intensjonen og målsettingen om at alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og at hensynet til barns beste skal ligge til grunn for avgjørelser som gjelder barn. Kommunen støtter også presiseringen i lovforslaget om at det er den juridiske ansvarlige for barnehagen som må sikre at barnehagen drives i samsvar med lov og forskrift.

Kravet til barnehagens fysiske og psykososiale miljø er i dag regulert i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og i Rammeplan for barnehagen (forskrift til barnehageloven), men kommunen mener at det likevel kan være hensiktsmessig å samle og tydeliggjøre bestemmelsene i barnehageloven.

Forslag til nye paragrafer:

· § 20 Nulltoleranse og plikt til fremmende og forebyggende arbeid

· § 21 Aktivitetsplikt når ett eller flere barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

· § Skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker ett barn

Som barnehagemyndighet støtter Tolga kommune lovreglene fordi de tydeliggjør den enkelte eiers og den enkelte barnehages ansvar. Dermed vil en presisering av lovreglene kunne støtte opp under kommunen som barnehagemyndighet. Kommunens ansvar og mandat som barnehagemyndighet vil styrkes og tydeliggjøres. Med konkrete krav til tiltak og dokumentasjon av arbeidet i barnehagen vil det kunne bli enklere for barnehagemyndigheten å veilede, risikovurdere og å gjennomføre tilsyn.

Trygge og gode barnehagemiljøer skapes i et sosialt miljø der hele barnegrupper, ansatte og foreldre er involvert. Det vil kunne oppleves som problematisk for barnehagen å håndtere saker der ett eller flere konkrete andre barn inngår i tiltak eller aktiviteter som skal bidra til at ett annet barn har det trygt og godt. Tiltak for enkeltbarn kan også komme i konflikt med barnehagelovens § 3 om barns rett til medvirkning eller barnets beste. Dette er problemstillinger som kommunen har erfart som problematiske i praktiseringen av opplæringsloven 9A, og som bør drøftes nærmere. Barnehagen har det samme ansvaret for alle barn, og for at alle barn skal ha det trygt og godt.

Barnehagen har en unik mulighet til å jobbe systematisk og forebyggende for å skape godt miljø i barnehagene og for å skape god dialog og samarbeide med foreldre.

Tolga kommune støtter derfor departementets forslag om ikke å innføre en individuell rett og et system for håndhevingsordning. Kommunen støtter departementets bekymring for at en eventuell lovregulering med rettighetsfastsetting vil rette mye oppmerksomhet mot enkeltbarn og enkeltforeldre, framfor barnehagens systematiske arbeid for å skape et godt miljø i barnegruppene.

Ny § 7 c Krav til samlet barnehagebygg

Tolga kommune støtter forslag om ny § 7 c Krav til samlet barnehagebygg.

Med denne lovendringen settes det krav til at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, det vil si at lokalene og utearealene skal ligge på samme sted eller at det skal være liten avstand i mellom. En rekke krav i loven rettes mot «barnehagen», og bestemmelsen gjelder for både kommunale og private barnehager, og lovforslaget reduserer mulighet for å samordne flere «avdelinger» som er fysisk plassert på ulike steder.

For kommunen som barnehagemyndighet vil forslaget kunne klargjøre hva som skal regnes som barnehage og dermed forenkle myndighetsarbeidet. Kommunen støtter forslaget om å kreve ny godkjenning av barnehager som må endre organisering som følge av lovendringen.

Ny § 7 d Den ansvarlige for barnehagen skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven og forskriftene til loven følges

Tolga kommune støtter forslag om ny § 7 d Den ansvarlige for barnehagen skal ha internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven og forskriftene til loven følges.

Kommunens internkontroll er også regulert i ny kommunelov § 25-1 og forslaget til ny §7 d er identisk med denne bestemmelsen for kommunen.

I høringen om særlovsgjennomgang av internkontroll står det at internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov § 25-1 ikke gjelder pliktene som er lagt til «barnehagen» i barnehageloven. I høringsnotatet om endringer i barnehageloven presiseres det at kommunedirektøren (rådmannen) har ansvar for å sikre at det føres internkontroll i kommunale barnehager og at § 25-1 gjelder for kommunen som barnehageeier.

Krav om internkontroll vil sikre barnehagemyndigheten god dokumentasjon på hvordan den ansvarlige for barnehagen sikrer at den drives i tråd med lov og forskrift. Dette kan forenkle tilsynet og bidra til at myndigheten, gjennom veiledning og tilsyn, kan bidra til å heve kvaliteten på tilbudet.

Lovkrav til uavhengig organisering av myndighetsoppgaver på barnehageområdet

Departementets foreslag:

Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene kommunen har som ansvarlig for en eller flere barnehager.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

· Første ledd fastslår at kommunen skal organisere de oppgaver den har som barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene den har som eier av en eller flere barnehager. Det betyr at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet ikke skal bli lagt til styrere eller et kontor eller en etat som også ivaretar kommunens oppgaver knyttet til å drive barnehager. Kravet om uavhengighet skal bidra til å sikre at kommunen har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

· Andre ledd fastslår at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Dette er en tydeliggjøring av gjeldende rett.

Tolga kommune mener at krav til uavhengighet og likebehandling allerede følger av den ulovfestede forvaltningsretten. I forarbeidene til ny kommunelov ble det vurdert om det var behov for en egen bestemmelse om kommunen som tilsynsmyndighet. Her presiserte Kommunaldepartementet at i henhold til forvaltningsretten så er det forbudt å drive usaklig forskjellsbehandling og at kommunene derfor skal vurdere virksomheter de fører tilsyn med på samme måte, uavhengig om de er kommunale, statlige eller private. Departementet la til grunn at der kommunen har fått i oppgave å føre tilsyn, skal denne oppgaven gjennomføres med objektivitet og nøytralitet som gir tillit til at kommunale virksomheter blir vurdert etter samme kriterier som private virksomheter. At den kommunale tilsynsmyndigheten er uavhengig av sine tilsynsobjekter, ligger som en forutsetning for likebehandling. Samtidig vises det til i forarbeidene til at det kan være aktuelt å regulere dette i særlover, som f.eks barnehageloven.

Per i dag ivaretar Tolga kommune kravet til uavhengighet ved interkommunalt samarbeid. Dette har vært et nødvendig og bevisst valg for å sørge for uavhengighet, og samtidig ivareta den barnehagefaglige kompetansen i myndighetsarbeidet. Interkommunalt samarbeid vil fortsatt være nødvendig for å ivareta de foreslåtte kravene til uavhengig organisering.

Tolga kommune støtter prinsipp og krav til uavhengighet, men mener lovkravet ivaretas av den ulovfestede forvaltningsretten og i ny kommunelov. Tolga kommune er positiv til at det legges til grunn at kommunene skal ha ansvar for alle myndighetsoppgaver på barnehageområdet med unntak av økonomisk tilsyn, og mener at forslaget til nye lovkrav likevel er et bedre alternativ enn at myndighetsoppgavene flyttes fra kommunen til staten eller andre aktører.