Høringssvar fra Samvirkebarnehagene SA

Dato: 04.11.2019

Svartype: Med merknad

Innspill til endringer i barnehageloven

(innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm)

Samvirkebarnehagene i Fredrikstad ønsker med dette å gi følgende innspill til forslag til endringer i barnehageloven:

Generelt

Vi er selvfølgelig enig i at alle barn skal ha et godt psykososialt barnehagemiljø. Men vi tror ikke vi sikrer dette ved ytterligere lovbestemmelser. Barnehagene er allerede styrt av et omfattende lovverk, og ytterligere bestemmelser i lovsform vil ikke bedre barnehagemiljøet. Barnehagens arbeid går i dag ut på daglig praktisk og pedagogisk tilrettelegging. Mer dokumentasjonsarbeid vil ta tid bort fra barna og vi tror ikke at nye lovbestemmelser vil gjøre barnas hverdag bedre.

Arbeid med dokumentasjon, oppfølging og kontroll krever ressurser. Dersom det innføres nye lovbestemmelser vil dette kreve nye ressurser. Dersom det ikke tilføres ekstra ressurser til slike oppgaver, vil dette gå utover tiden som voksne tilbringer med barna i barnehagen.

DEL 1

7. Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende

7.4. Departementets forslag

Vi er uenig i forslaget. Vi mener at dagens formuleringer i Barnehageloven og Rammeplanen er tydelig nok når det gjelder barnehagens ansvar for å arbeide for et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder nulltoleranse for mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser. Vi er uenige i at en lovbestemmelse vil bedre/sikre dette arbeidet. Vi ser heller ikke hvordan dette evt skal kunne kontrolleres. De barnehagene som i dag følger gjeldende lovverk har kontinuerlig fokus på problematikken allerede.

Vi mener at det fortsatt er viktig å jobbe med holdninger mot mobbing og krenkelser i barnehagene, og at dette skal skje ved tiltak som bl a kompetanseheving, bevisstgjøring og veiledning i personalgruppen.

8. Barn og foreldres medvirkning og hensyn til barnets beste

8.4. Departementets forslag

Vi er enige i at det ikke skal foretas endringer i bestemmelsene om barns og foreldres medvirkning i barnehagelovens §§ 3 og 4. Vi er også enige i at det skal lovfestes i §3 at hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

9. Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

9.4. Departementets forslag

Vi mener det er unødvendig å innføre en ny lovbestemmelse barnehageloven om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt med delplikter (varsle, gripe inn, undersøkelsesplikt, sette inn tiltak), for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Dette er grundig nedfelt i alle gode barnehagers måte å jobbe på allerede, og vil avspeiles i barnehagetilbudets kvalitet. De barnehagene som ikke har fokus på slike forhold vil ha en så dårlig kvalitet at et tilsyn vil kunne avdekke dette. En ny lovbestemmelse vil ikke kunne heve kvaliteten i en barnehage med lav standard, og barnehager med høy kvalitet gjør allerede det som foreslås.

I barnehagene jobbes det med barn over en lang periode (1-5 år). De ansatte har hele tiden oppmerksomheten mot det enkelte barn, barnets medvirkning og deltakelse i grupper, barnets samspill og relasjoner med barn og voksne. Barnets utvikling går over flere år og gjennom mange faser. I de tilfeller der særskilte tiltak skal settes inn for at et barn skal få et godt barnehagemiljø, dokumenteres dette allerede i de gode barnehagene. Ved å lovfeste aktivitetsplikten knyttet til barnehagemiljøet, er vi redd for at dette vil utløse vesentlig merarbeid og dokumentasjon for allerede pressede barnehageansatte, og at dette vil gå utover tiden som brukes med barna.

Dersom en ansatt krenker et barn har allerede barnehageansatte en plikt til å varsle f eks verneombud, tillitsvalgt, styrer og eier. Vi er derfor uenige i at det kreves ytterligere skjerping på dette området.

DEL 2

10. Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet.

10.5.Departementes forslag

Vi er enige i departementets forslag om at det innføres et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet.

11. Krav til internkontroll i barnehagen

11. 4. Departementets forslag

Vi er uenige i forslaget om at det innføres et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.

Vi tror ikke en slik internkontrollforskrift kan hjelpe barnehagen til å skape et godt barnehagemiljø, men internkontroll i henhold til AML vil selvsagt være viktig for barna da de påvirkes av de voksnes arbeidsmiljø.

12. Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

12. 4. Departementets forslag

Vi mener at alle tilsynsoppgaver skal legges til ekstern uavhengig myndighet. Altså at ikke kommunen skal være tilsynsorgan.

Samvirkebarnehagene SA

Begbyenga barnehage Gudevold barnehage Haugeløkka barnehage Kjølbergskogen barnehage Kråkeby barnehage Trondalen barnehage

Fredrikstad, 4.11.2019

Mette Bakken

Daglig leder Samvirkebarnehagene SA