Høringssvar fra Tromsø kommune

Dato: 31.10.2019

Tromsø kommune gir følgende høringssvar i "Forslag til endringer i barnehageloven. Regler om barnehagemiljø"

Systematisk arbeid for et trygt og godt barnehagemiljø, del 1, kapittel 6

 • Tromsø kommune støtter Kunnskapsdepartementet sin vurdering om behov for en tydeliggjøring i barnehageloven for å sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø, og at det innføres et krav at barnehagen skal ha et system som sikrer arbeid med godt miljø i barnegruppene. Tromsø kommune støtter forslaget om at det ikke innføres et regelverk der barnehagen skal fatte enkeltvedtak om tiltak og behandle klager, men at det innføres en aktivitetsplikt.
 • Tromsø kommune er enig i at en rettighetsfesting og en håndhevingsordning knyttet enkeltbarn kan ta bort fokuset på systematisk arbeid for å skape et godt miljø i barnegruppen. Barnehagen bør ha en plikt til å jobbe med barnedynamikk og forebyggende arbeid. Dette vil skape et trygt og godt barnehagemiljø for hvert enkelt barn.
 • Barnehagemyndigheten har som oppgave å påse at barnehagene følger regelverket, og får også plikt om å påse at barnehagen har et systematisk arbeid for å sikre at barna har et trygt og godt barnehagemiljø. Forslaget vil gi flere arbeidsoppgaver for barnehagemyndigheten og Tromsø kommune mener det bør følge midler med lovendringen slik at kommunen kan ivareta økt arbeidsmengde.

Nulltoleranse og krav om å jobbe forebyggende, del 1, kapittel 7

 • Tromsø kommune støtter et lovkrav og en tydeliggjøring av loven i merknad til lovbestemmelsen § 20. Barnehagen skal ha et system for å jobbe forebyggende og fremme et trygt og godt barnehagemiljø. Det skal være et uttrykkelig krav om nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser, og barnehagen skal gripe inn når barn utsettes for slike krenkelser.

Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barns beste, del 1, kapittel 8

 • Tromsø kommune er enig i forslaget om å lovfeste hva som er best for barna og at det skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid. Det er ikke nødvendig med endringer i bestemmelsene om barns og foreldres medvirkning i barnehagelovens § 3 og 4. Saker som gjelder barnehagemiljøet vil kunne ivaretas under «saker av viktighet».
 • Tromsø kommune mener videre at krav om at barn og foreldre skal bli hørt i konkrete saker må poengteres under «saker etter aktivitetsplikten».

Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, del 1, kapittel 9

 • Tromsø kommune stiller seg positive til at det innføres en aktivitetsplikt når barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, selv om aktivitetsplikten fremstår som omfattende og pålegger ansatte i barnehagen et større ansvar enn tidligere. Barnehagen skal ha en plikt til å følge med, varsle styrer ved mistanke, gripe inn, undersøke og sette inn tiltak. Det er viktig å presisere at aktivitetsplikt ikke skal medføre en omfattende mengde krav til dokumentasjon. Det bør unngås at barnehagens pedagogiske personale i enda større grad enn nå må være ute av barnegruppen for å gjøre administrative oppgaver.

Departementet ønsker ikke å lovfeste plikt om at barnehagen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, det skal følge av bestemmelsens femte ledd at det er en plikt til å utarbeide en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. Skriftligheten og dokumentasjonen i en konkret sak skal altså begrenses til de sakene hvor det iverksettes tiltak.

 • Slik Tromsø kommune forstår tiltak, er dette noe som blir iverksatt etter at undersøkelser er gjort. Det kreves ikke dokumentasjon i saker hvor det etter undersøkelse vurderes å ikke iverksette tiltak. Tromsø kommune mener dette vil kunne få uheldige konsekvenser for ettertiden dersom det viser seg at barnehagen burde gjort mer i den konkrete saken. Det bør dokumenteres at barnehagen har gjort vurderinger som ikke fører til konkrete tiltak. En skriftliggjøring allerede på undersøkelse stadiet bør ikke nødvendigvis medføre merarbeid. Den kan være en kort oppstilling av situasjon, vurdering/observasjon av saken og konklusjon. En skriftliggjøring i en tidlig fase kan redusere arbeid i etterkant.

Krav om at barnehagens lokaler og uteareal skal ligge samlet, del 2, kapittel 10

 • Tromsø kommune støtter forslaget om å innføre krav om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt med de konsekvenser det medfører. Det bør innføres krav om at barnehagens lokaler og uteareal skal ligge slik at det er liten avstand mellom de ulike delene. «En liten avstand» gir rom for skjønnsmessige vurderinger, dermed kan en barnehage få godkjenning under særlige hensyn. I forhold til behandling av godkjenninger kan det gi utfordring å vurdere hva som er et særlig hensyn, og eksempler på dette bør klargjøres i merknader til loven. Et særlig hensyn som kan ligge til grunn for unntak fra dette kravet er barnehager som på grunn av driftsform har avdelinger som ligger utenfor hovedbygg, for eksempel en barnehage med egen friluftsavdeling i fjæra eller i nærliggende friluftsområde.
 • Tromsø kommune mener at også dette forslaget vil medføre meroppgaver for barnehagemyndigheten med tanke på nye godkjenninger og kan medføre at kommunen må øke kapasitet til barnehagemyndigheten.

Internkontroll i barnehagen, del 2, kapittel 11

 • Tromsø kommune mener at barnehagene har erfaring fra internkontroll med barnehagens virksomhet Jfr. Lov om miljørettet helsevern. Gjennomføring av internkontroll for å sikre kravene i barnehageloven med forskrifter vurderes å ikke utgjøre stor forskjell på det som allerede er etablert i den enkelte barnehage. Tromsø kommune foreslår at psykososialt barnehagemiljø legges under barnehagemyndigheten. Barnehagemyndigheten jobber særskilt med barnehagesaker og har god pedagogisk barnehagefaglig kompetanse. Det bør tilføres midler til styrking av barnehagemyndigheten fra sentralt hold, da dette medfører økt oppgaveportefølje for barnehagemyndigheten.

Kommunen som barnehagemyndighet, del 2, kapittel 12

 • Tromsø kommune støtter forslag om at det lovfestes at kommunen likebehandler private og kommunale barnehager.
 • Tromsø kommune støtter forslag om å lovfeste at personer som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke skal kunne utføre oppgaver kommunen har som barnehagemyndighet.
 • Tromsø kommune støtter ikke forslaget om at barnehagemyndigheten skal ligge utenfor den etat som ivaretar oppgaver med å drive kommunale barnehager. Barnehagemyndighetens oppgaver med tilsyn, veiledning, godkjenninger mv. hører naturlig under oppvekstsektoren. Det er ikke ønskelig fjerne barnehagemyndigheten fra et kompetansefellesskap som omhandler barns utvikling og oppvekst. Dette kan være uheldig sett i lys av at barnehage er en del av det helhetlige opplæringsløpet i kommunen og at ansvar for privat og kommunal barnehagesektor har sammenheng med hele oppvekstsektoren. Tromsø kommune støtter forslag som tydeliggjør at personer som representerer barnehagemyndigheten skal være uavhengig fra eierrolle, samt krav om likebehandling av private og kommunale barnehager.

Økonomiske og administrative konsekvenser, del 3, kapittel 13

 • Det anslås at en del av tiltakene medfører økonomiske merkostnader for kommunen særlig knyttet til styrking av rollen som barnehagemyndigheten. Tromsø kommune forutsetter derfor at kommunene blir kompensert fullt ut for eventuelle merkostnader. Økonomiske og administrative konsekvenser, del 3, kapittel 13

Oppsummering

 • Tromsø kommune støtter forslaget om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barna, og for å forebygge tilfeller der barn opplever at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø
 • Tromsø kommune støtter forslaget om at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og at alle som arbeider i barnehage skal gripe inn ved slike krenkelser
 • Tromsø kommune støtter forslaget om at barns beste skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid
 • Tromsø kommune støtter forslaget om innføring av aktivitetsplikt som sikrer at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. I tillegg ønsker Tromsø kommune å komme med innspill om at det også skal være dokumentasjonsplikt i tilfeller hvor det er grunn til å undersøke, men ikke iverksette tiltak.
 • Tromsø kommune støtter forslag til en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der en voksen i barnehagen krenker barn.
 • Tromsø kommune støtter forslaget om å innføre krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet. Tromsø kommune har innspill til at unntak kan være barnehager som på grunn av driftsform har behov for en avdeling i friluftsområde.
 • Tromsø kommune støtter forslaget om å innføre krav om at barnehagen skal ha internkontroll for å oppfylle kravene i barnehageloven med forskrifter
 • Tromsø kommunen støtter forslaget om at kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene den har der den driver en eller flere barnehager. Tromsø kommune støtter ikke forslag om at barnehagemyndigheten skal ligge utenfor den etat som ivaretar oppgaver med å drive kommunale barnehager. Barnehagemyndighetens oppgaver med tilsyn, veiledning, godkjenninger mv. hører naturlig under oppvekstsektoren. Det vil være uheldig å fjerne barnehagemyndigheten fra kompetansefellesskapet som omhandler barns utvikling og oppvekst.
 • Tromsø kommune støtter forslaget om at personer som har direkte ansvar for kommunale barnehager ikke skal utføre oppgaver som kommunen har som barnehagemyndighet og at kommunen skal sikre likebehandling av private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.
 • Tromsø kommune gir innspill på at de fleste lovforslagene i høringen gir en økt arbeidsmengde for barnehagemyndigheten, og det må følge med økonomiske rammer for å dekke opp finansiering av merarbeid.