Høringssvar fra Private og kommunale barnehager i Øksnes kommuine

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse ang forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter.

Dett er en uttalelse fra styrene i private og kommunale barnehager i Øksnes kommune

§ 3 Hva som er best for barnet , skal være det grunnleggende hensyn i barnehagen.

Viktig punkt – å se barnet er det viktigste vi gjør i barnehagen. Personalet skal være der for barna og deres behov.

§7 At barnehagen skal være samlet er viktig for å kunne samarbeide som en barnehage.

§ 7d: Internkontroll: Tydelige krav til hvordan barnehagen skal forholde seg til kravene i barnehageloven er bra.

§ 8a: Vi er enige i at barnehager skal være likeverdige- alle barna i vår kommune er likeverdige enten de går i kommunal eller privat barnehage. Her ser vi det som viktig og nødvendig at kommunens administrasjon har barnehagefaglig kompetanse i sin administrasjon. Vi ønsker at kommunen skal ha en plikt til å ha dette.

§20 Vi synes at det er veldig bra at barna får sin egen «arbeidsmiljølov» og at barnehagen har ansvaret for at alle barn har det bra i barnehagen. At dette er et «skalpunkt» er veldig bra.

I barnehagen ønsker vi følge opp alle barn ut fra de behov de har. I forhold til dette tenker vi at det må sees på bemanningen i barnehagen. Pr nå har de fleste barnehagene ca 4,5 time pr dag med 3 personale i forhold til 18 plasser og innenfor den tiden skal pauser og møter avvikles. Åpningstidene i barnehagen er 9-10 timer pr dag.(og personalet har 6,45 eller 7,5 time arbeidstid)

Et viktig punkt er å fange opp de enkelte barn og evt forebygge i forhold til utestengelse, krenkelse. For å gjøre dette må bemanningen være i forhold til hele dagen.

I tillegg til å følge opp barna er det ganske mange praktiske oppgaver i løpet av dagen i forhold til måltid, klesvask, internkontroll/HMS med videre.

Selvfølgelig må vi i barnehagen se på hvordan vi bruker tiden vår i barnehagen og identifisere «tidstyver». Vurdere i forhold til barns beste hele tiden i forhold til de praktiske oppgavene.

Vi er pålagt mange ting som skal gjøres i barnehagene og denne presiseringen i forhold til barna som gjøres her er veldig viktig.

Kravene til oss i barnehagen blir stadig flere og det må derfor ses på om det må tilføres en del midler for å få en ny/bedre praksis på dette området.

· Midler til bedre personaltetthet

· Kursing i forhold til hva dette innebærer:

Krenkelser- hva innebærer dette, finne felles definisjon.

· Midler til barnehagefaglig kompetanse på kommunenivå.

Konklusjon: Veldig bra at dette kommer i form av lov og forskrift.

Det må tilføres midler for å få en god og likeverdig praksis i barnehagene som

nevnt ovenfor.

Mvh

Styrere i Strengelvåg barnehage Tangsprellen barnehage, Myre bedriftsbarnehage, Ørntua barnehage og Trollskogen barnehage SA

v/Liv-Jane Grønmo