Høringssvar fra Utdanningsforbundet Melhus

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Utdanningsforbundet Melhus er meget skeptisk til at dette er en god endring av barnehageloven. Det er meget klare føringer i både barnehageloven og Rammeplanen fra 2017 som understreker barnehagens ansvar for både forebygging, avdekking håndtering av mobbing og uønska adferd i barnehagen.

Høringsnotatet bruker en del begreper som vi mener ikke er gjeldende for barnehagesektoren.

Det er ikke så lenge siden Opplæringslovens kapittel 9-A ble innskjerpa. Det er nå tid for å evaluere denne, og foreløpige funn tyder på at denne ikke i nok grad har møtt de intensjonene de har. Det har vært til dels store og meget alvorlige mangler i denne endringa.

Vi stiller oss svært kritiske til måten arbeidet omtales og er bekymra for hvordan dette vil gi seg utslag i barnehagens samarbeid med hjemmet.

Vi mener det i mye større grad kan jobbes ut mot barnehager med kompetanseutvikling for å følge opp en barnehagelov og en rammeplan som allerede dekker området tilfredsstillende,.