Høringssvar fra Ski og Oppegård kommuner

Dato: 25.10.2019

Svartype: Med merknad

SKI OG OPPEGÅRD KOMMUNER, SOM FRA NYTTÅR 2020 BLIR TIL NORDRE FOLLO KOMMUNE, AVGIR FELLES HØRINGSUTTALELSE.

Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter

Ski og Oppegård kommuner vurderer at de foreslåtte lovendringer støtter ambisjonene om godt forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn og unge.

Ski og Oppegård kommuner vil slutte seg til de framlagte forslag, med følgende kommentarer, se nedenfor:

Nulltoleranse mot mobbing m.v., samt aktivitetsplikt

Ski og Oppegård kommuner støtter prinsippet om nulltoleranse for krenkelser, utestengelse og mobbing. Det er viktig å tydeliggjøre viktigheten av at barnehagen og alle ansatte skal jobbe forebyggende og samtidig ha en aktivitetsplikt dersom de tror eller erfarer at et barn ikke har et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen.

Økonomiske konsekvenser

Kunnskapsdepartementet har i høringsnotatet en gjennomgang av økonomiske og administrative konsekvenser ved de forskjellige forslagene. Departementet legger til grunn at forslagene ikke samlet sett vil få vesentlige konsekvenser for kommunesektoren,

Ski og Oppegård kommuner vil bemerke at ved innføring av nye saksbehandlingsregler og rutiner som vil kreve mer arbeid, vil det bli behov for økt bemanning. Ski og Oppegård kommuner konstaterer at forslagene ikke følges opp med økte økonomiske ressurser til kommunene.