Høringssvar fra Klokkeråsen barnehage, Tønsberg kommune

Dato: 23.10.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalse fra Samareidsutvalget i Klokkeråsen barnehage, Tønsberg kommune:

Bra at det lovfestes at barnehagen skal

arbeide systematisk for et trygt og godt

barnehagemiljø – det psykososiale

arbeidsmiljøet.

- Følgene punkter er positivt å stadfeste i

barnehageloven:

-plikten til å gripe inn

-aktivitetsplikt

-nulltolleranse

- SU er kritiske til at det ikke følger med

ressurser med til en slik lovfesting. Blir det

et tilfredsstillende vern for barna hvis

personalet ikke har kapasitet til å følge opp?