Høringssvar fra Melløsparken barnehage SA

Dato: 10.10.2019

Svartype: Med merknad

Dersom barnehagens arbeid for å sikre etterprøvbarhet skal avgjøres lokalt må dette ses i sammenheng med behandling av personvernopplysninger. Etter gjeldene GDPR slettes personopplysninger til skolestart.

Det bør foreligge en veileder for hvordan barnehagen skal følge opp aktivitetsplikten.
Barnehagene må ha en internkontroll som sikrer dokumentasjon på barnas psykososiale miljø og kvaliteten på denne.

§3 Vi vurderer at departementets forslag er bra, men det bør presiseres at barnehageansatte har helhetsperspektivet. Foreldreperspektivet er viktig, men det er viktig å presisere at barna er en del av en gruppe. Vi kan ikke kun ha individperspektivet.

Positivt at kommunene ikke er tilsynsmyndighet for egne barnehager. Kommunen bør ha en rådgivende rolle og tilsynsoppgavene bør flyttes til fylkesmannen eller utlyses eksternt.

Barnas verneombud vil ha en stor verdi for å sikre arbeidet ut i hver enkelt barnehage.