Høringssvar fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Til Kunnskapsdepartemente

Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven vedr regler om barnehagemiljø mv

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 12. august 2019 om forslag til endringer i barnehageloven vedr. regler om barnehagemiljø mv.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har om lag 55 barnehager som medlemmer i vår organisasjon. De fleste av disse er eid av - eller har tilknytning til - menigheter i Den norske kirke, og har særlig livssynsformål etter barnehagelovens § 1a. Disse barnehagene er i hovedsak relativt små barnehager med tydelig lokal tilknytning, lokalt eierskap og har vært drevet i mer enn 25 år.

KA gir i utgangspunktet støtte til forslagene som skal styrke lovgrunnlaget for at alle barnehagebarn skal erfare et trygt og godt barnehagemiljø. Vi tror dette vil være et bidrag for å styrke det forebyggende arbeid overfor barn i tidlig alder, og det understreker betydningen av tidlig innsats.

1. Forebygging og nulltoleranse KA støtter forslaget om en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø. Vi støtter også forslaget om en lovbestemmelse som presiserer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser, og at alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

I lys av at lovforslagene innebærer økt rettslig ansvar både på eier, styrer og tilsatte, så vil KA understreke betydningen av at lovformuleringene og forarbeidende bidrar til mest mulig klarhet av innhold og rekkevidde av disse bestemmelsene. Det bør tilstrebes mest mulig presise definisjoner på sentrale begreper (slik som f.eks. begrepet mobbing), da dette er et område som krever god skjønnsutøvelse og faglig trygghet for å håndteres på en måte som ivaretar sårbare barn. Departementet bør legge ekstra innsats for at det gis god informasjon og veiledning om forståelsen og håndhevelsen av de nye bestemmelsene. Det er avgjørende at oppfølgingen av disse bestemmelsene bidrar til styrket innsats i arbeidet for godt og trygt barnehagemiljø for barna, og at en unngår utilsiktede effekter ved en slik lovregulering av ansvarsforhold i barnehagen.

2. Aktivitetsplikt KA støtter forslaget om å innføre en egen bestemmelse i barnehageloven om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn har det et trygt og godt barnehagemiljø. Vi støtter også forslaget om skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at en som jobber i barnehagen krenker et barn.

Vi viser her til pkt 1 over om behovet for mest mulig klargjøring av innhold og rekkevidde av disse bestemmelsene som angår alle tilsattes aktivitetsplikt. Det er her et særlig behov for at departementet bidrar til klargjøring av hvordan oppfyllelse av aktivitetsplikten er å forstå, og hva som med rimelighet kan forventes i håndtering av krevende saker. Det er her positivt at høringsnotatet presiserer at omfanget av den enkeltes aktivitetsplikt må ses opp mot hvilken rolle og posisjon vedkommende har i barnehagen.

3. Krav om at barnehagens uteareal og lokaler skal ligge samlet KA støtter ikke forslaget om at barnehagens uteareal og lokaler skal ligge samlet. Det framgår av høringsnotatet at bakgrunnen for forslaget er departementets forlag tidligere i år om å innføre et krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, jfr. høringsbrev av 26. april 2019 om forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter vedr. ny regulering av private barnehager. KA minner om at dette forslaget har møtt betydelig motstand, og vi er blant de som mente at dette forslaget vil bidra til en unødig oppsplitting og byråkratisering av barnehagevirksomheten. Forslaget om hver barnehage som selvstendig rettssubjekt er ennå ikke politisk behandlet. Vi mener det er svært uheldig at departementet nå sender ut et forslag som er å forstå som en oppfølging av dette forslaget fra i vår. Hele dette forslaget om at barnehagens uteareal og lokaler skal ligge samlet bør behandles som en eventuell oppfølgingssak etter at forslaget om krav til eget rettssubjekt for hver barnehage er behandlet i Stortinget.

4. Kommunen som barnehagemyndighet KA støtter i utgangspunktet forslaget om å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene. Dette forslaget illustrerer imidlertid utfordringene ved dagens ordning ved at kommunen både er tilsynsmyndighet og barnehagemyndighet overfor private barnehager. KA mener derfor at det bør vurderes å legge tilsynet for kvaliteten i barnehagene til fylkesmannen, da dette vil sikre en mer uavhengig tilsynsmyndighet som er felles for både kommunale og private barnehager.

Vennlig hilsen KA

Øystein Dahle Direktør – Avdeling for sektorpolitikk og styring