Høringssvar fra Holmestrand og Sande kommuner

Dato: 12.11.2019

Svartype: Med merknad

Holmestrand kommune mener at barnehageloven med forskrifter ivaretar barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Lovbestemmelsene må gjerne presiseres i forhold til nulltolleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskrimminering, vold og andre typer krenkelser. Holmestrand kommune mener derimot at en aktivitetsplikt tilsvarende § 9a i opplæringsloven ikke er egnet i barnehage.

Holmestrand kommune støtter at foreldres rett til medvikning er ivaretatt i barnehageloven. Det bør ikke innføres aktivitetsplikt. Barns beste bør være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid, og det dekkes i barnehageloven § 3.

Holmestrand kommune mener at barnehageloven og forskrift om rammeplan er tydelig på hvordan ansattes praksis skal være i forhold til barns barnehagemiljø. Videre mener Holmestrand kommune at det fremkommer i barnehageloven med forskrifter, at det må igangsettes tiltak rundt enkeltbarn som ikke har det bra i barnehagen. Holmestrand kommune støtter derimot en aktivitetsplikt i forhold til ansatte som krenker barn.

Holmestrand kommune støtter forslag om kravet til at barnehagens lokaler og uteareal skal ligge samlet.

Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehage- eierne skal driftes i henhold til kravene i barnehageloven med forskrifter. Holmestrand kommune støtter ikke forslag om internkontroll i barnehagene. Årsplanen til barnehagene beskriver barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering. Vurdering, refleksjon og evaluering sikrer at barnehagene etterlever årsplanen, og kravene til barnehagens innhold. Barnehagene har rutiner og prosedyrer knyttet til paragrafer i barnehageloven som ikke er omfattet av årsplanen. Barnehagene risikokartlegger ulike områder både i henhold til forskrift om miljørettet helsevern og barnehageloven med forskrifter. Dette dokumenteres og gjøres systematisk gjennom årshjul.

Holmestrand kommune mener at det må være opp til den enkelte kommune å organisere barnehagemyndigheten. Barnehageloven med forskrift sikrer likebehandling av barnehagene.