Høringssvar fra Nordreisa kommune sektor for oppvekst og kultur

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar: Forslag til endring i barnehageloven, Regler om barnehagemiljø.

Høringsfrist: 13.11.19

Høringssvar gitt av: Barnehagekonsulent i samarbeid med kommunale og private styrere i Nordreisa kommune.

Punkt 7.: Krav til nulltoleranse og plikt til å arbeide forebyggende:

Innspill:

  1. Begrepet «krenkelse» bør defineres tydeligere for å i større grad sikre at barn, foreldre og ansatte har tilnærmet lik forståelse av begrepet.

  2. Det bør komme tydeligere frem hvem «barnehagen» er; at dette gjelder alle ansatte, og ikke bare ledere.

Punkt 8.: Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste

Innspill:

  1. Det bør konkretiseres hvilke typer saker angående psykososialt miljø som skal forelegges barnehagens samarbeidsutvalg.

  2. Barnets beste er grunnleggende i alle saker som omhandler barn. Norge er et flerkulturelt samfunn og flere nasjoner/kulturer er representert i barnehagene. Det bør være drøftinger omkring utfordringer i vurdering av barnets beste i de tilfeller barnet /familien er fra andre kulturer.

Punkt 9: Aktivitetsplikt når barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Pkt. 9.3.3.. Plikt til å følge med:

Innspill:

  1. Det bør gjøres en grundig vurdering om dagens bemanningsnorm er tilstrekkelig til å oppfylle plikter til å følge opp endringer i regler om barnehagemiljø

Pkt. 9.3.5: Plikt til å varsle den som er ansvarlig i barnehagen:

Innspill:

  1. Det bør konkretiseres hva som ligger i begrepet «alvorlige» tilfeller. Handler det om fysisk skade, når det foregår over lang tid, barnehagen får mange klager)

Pkt. 9.3.8: Hvem skal ha aktivitetsplikten?:

  1. I høringsnotatet fremkommer det at ansatte har en personlig aktivitetsplikt. Av den grunn må barnehagen innføre rutiner som sikrer at alle ansatte/vikarer gjøres kjent med denne, og at det kan dokumenteres.

Punkt 10: Krav om at barnehagens lokaler og utearealer ligger samlet

Innspill:

  1. Ved lovendringer bør det fortsatt være mulig å drive barnehager med avdelinger med ulik profil. Særlige forhold kan være; dersom barnehagen har avdelinger med annen profil; for eksempel friluftsavdeling, gårdsavdeling mm.

  2. Det bør settes frist for overgangsperiode for å samle lokaler og utearealer. Styrergruppa er usikker på tidsperspektivet.