Høringssvar fra Randaberg kommune

Dato: 08.11.2019

Svartype: Med merknad

Randaberg kommune gir følgende svar på høring Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø:

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende:

Departementet foreslår å innføre en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø og ha nulltoleranse mot mobbing.

Forslaget omfatter en lovfesting av mange arbeidsoppgaver som i stor grad allerede ligger i barnehagens oppdrag som følge av kravene i rammeplanen eller som en indirekte konsekvens av bestemmelser i barnehageloven. Forslaget innebærer en lovregulering med tydelige plikter for barnehagene til å rette oppmerksomheten mot forebyggende arbeid i barnegruppen, hvor det skal bli sentralt at hvert enkelt barn skal ha det trygt og godt mens det er i barnehagen.

Randaberg kommune støtter forslag om at barnehagene skal jobbe forebyggende og det innføres krav til nulltoleranse mot mobbing.

Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø:

Departementet foreslår en lovbestemmelse om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Aktivitetsplikt innebærer flere plikter. Barnehagepersonalet skal følge med på om barna har det trygt og godt, varsle styrer og eier ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Videre skal en gripe inn ved krenkelser. Barnehagen skal ha en plikt til undersøke saken og sette inn tiltak.

Videre foreslås det innført en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til at en som jobber i barnehagen krenker et barn. Den skjerpete aktivitetsplikten innebærer at styrer og den ansvarlige for barnehagen alltid skal varsles i slike tilfeller, og at undersøkelser og tiltak skal iverksetts straks.

Barnehagene skal til enhver tid jobbe forebyggende for å skape et godt miljø for barna. Alle involverte (også renholdere, oppsynsmenn og andre som oppholder seg i barnehagen på jevn basis) skal følge med på om barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Krav om aktivitetsplikt skjerper barnehagene til å jobbe systematisk med å trygge barnehagemiljøet for alle barn. I de tilfeller der en har barn som ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal det skal settes i gang undersøkelser og tiltak skal nedfelles i skriftlig plan.

Randaberg kommune støtter forslaget om en aktivitetsplikt når en opplever at barn ikke har det trygt.

Krav til internkontroll i barnehagen:

Departementet foreslår å innføre et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og forskrifter. Internkontrollen foreslås å være systematisk og tilpasses barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Forslaget innebærer at eier er ansvarlig for at det utføres en internkontroll som er systematisk og basert på risikovurderinger. Barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger regelverket. Randaberg kommune støtter forslaget.

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet:

Departementet foreslår å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene. Det foreslås å lovfeste at kommune skal likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet.

Forslaget innebærer at kommunen skal organisere arbeidsoppgavene den har som barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene kommunen har som eier. Det betyr at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet ikke skal bli lagt til styrere eller til en etat som også ivaretar kommunens oppgaver knyttet til å drive barnehager. Departementet mener dette er en presisering av gjeldende rett, og legger til grunn at dette ikke vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

I Randaberg er det i dag samme person som utfører de fleste myndighets- og eieroppgaver for barnehagene. Dersom disse oppgavene skal skilles vil det innebære økonomiske konsekvenser for Randaberg kommune.

Randaberg kommune er opptatt av at det skal være høy kvalitet på utførelse av oppgaver som barnehagemyndighet. Det skal være høy grad av integritet i håndtering av private og kommunale barnehager.

Randaberg kommune ser det som viktig at den som utfører myndighetsrollen har barnehagefaglig kompetanse og kjenner barnehagenes egenart, da det er en viktig kobling mellom myndighet, faglig utvikling og veiledning.

Randaberg kommune støtter ikke forslag om at myndighetsoppgaver skal skilles fra eieroppgaver dersom dette ikke medfører statlig finansiering.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Departementet legger opp til at forslag til endringer i barnehageloven samlet sett ikke vil gi store økonomiske konsekvenser for kommunene. Noen av tiltakene vil imidlertid gi økte kostnader for kommunen. For Randaberg kommune vil økt ressursbruk i første rekke være knyttet til økt arbeidsmengde i saksbehandling og ressurser knyttet til bemanning for å utføre myndighetsoppgaver.

Randaberg kommune forventer at der det er endringer i lovverket som medfører økte utgifter, vil dette bli statlig finansiert.