Høringssvar fra Kragerø kommune

Dato: 14.10.2019

Svartype: Med merknad
    • Generell kommentar til lovforslaget:

Kragerø kommune ser det som positivt at høringsforslaget påpeker:

- Den voksnes ansvar og betydningen av en tilstedeværende voksenrolle

- Fokuset på det forebyggende arbeidet

- Viktigheten av et trygt og godt barnehagemiljø

  • Kommentar fra Kragerø kommune til punkt 7.3.2; Nulltoleranse mot mobbing, utestengelse, trakassering, diskriminering og andre krenkelser

Det virker motstridende at det på den ene siden sies at barnets egen opplevelse skal legges til grunn, samtidig som det sies at ytringer som er en del av et akseptabelt sosialt samspill ikke skal regnes som krenkelse. Hvordan, og hvem, skal definere et til enhver tid akseptabelt sosialt samspill? Det bør presiserer at barnehagepersonalet er seg bevisst sin profesjonelle rolle og forholder seg til den definisjonen av akseptabelt sosialt samspill som personalgruppa har kommet fram til. Det er viktig å unngå at enkeltpersonalets individuelle antagelser hindrer barnehagens plikt til å undersøke saken og sett inn tiltak.

  • Kommentar fra Kragerø kommune til kapitel 12: Regulering av kommunen som barnehagemyndighetpunkt

Kragerø kommune støtter at barnehagemyndigheten skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene. Det bør som hovedregel ikke være samme ansatt som er barnehagemyndighet og kommunal eier. Men det viktigste prinsippet bør være at barnehagemyndigheten har barnehagefaglig kompetanse og tilknytning til barnehagefeltet, for eksempel i form at en organisering i samme kommunalområde som resten av oppvekstområdet. Det vil bedre bidra til tidlig innsats, veiledning og kompetanseutvikling for alle barnehagene i kommunen.

Kragerø kommune har ingen innvendinger til at likebehandling mellom kommunale og private barnehager lovfestes.