Høringssvar fra Fagforbundet 283 Sunnfjord

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringsvar til «Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter»

Kommentar til:

-Kapittel 7: Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende.

-Kapittel 8: Barn og foreldres medvirkning og hensyn til barnets beste.

-Kapittel 9: Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

For å kvalitetsikre at desse krava vert oppfylt er det viktig at det til ei kvar tid er nok personale i lag med barna. Vi meiner at grunnbemanninga bør aukast til ein vaksen per to barn under 3 år, og ein vaksen per barn over fem år.

Fagforbundet 283 Sunnfjord