Høringssvar fra Vefsn kommune

Dato: 05.11.2019

Følgende vedtak ble gjort i formannskapet i Vefsn kommune 04.11.19

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende

Vefsn kommune støtter forslaget om å innføre en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø.

Vi støtter videre en lovbestemmelse som presiserer at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser. Det støttes også at alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn utsettes for slike krenkelser.

Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste

Vefsn kommune støtter en lovfesting i barnehageloven § 3 at hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

Aktivitetsplikt når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Vefsn kommune støtter departementets forslag om å lovfeste en plikt til;

Å følge med på om barna har et trygt og godt miljø

Å varsle styrer ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Å gripe inn ved krenkelser

Å undersøke saken ved mistanke om eller kjennskap til at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Å sette inn tiltak for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø

Skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker barn

Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet

Vefsn kommune støtter departementets forslag om at barnehagens lokaler og uteområder skal ligge samlet. Vi vil likevel påpeke at det kan gi dårligere fleksibilitet i for eksempel små grende-barnehager, hvor det kan være en løsning å samordne to små barnehager, selv om de ikke ligger fysisk i nærheten av hverandre. I bygder og utkanter hvor barnegruppene er små, kan det være aktuelt å drive to barnehager under en styrer. Dette kan være mest hensiktsmessig for barn og foreldre å tilhøre sin nær-barnehage, i stedet for å måtte kjøre langt for å komme til en større barnehage.

Krav til internkontroll i barnehagen

Vefsn kommune støtter departementets forslag om at det innføres et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Vefsn kommune støtter ikke et krav om endring i organiseringen av myndighetsutøvelsen. Det foreligger allerede i dag et krav om likebehandling av private og kommunale barnehager og fylkesmannen fører tilsyn med kommunene på området. Dette fungerer etter vår vurdering godt i dag. En lovendring som pålegger kommunene å organisere drift av kommunale barnehager under annen leder enn den som har ansvar som tilsynsmyndighet vil gi økte kostnader for kommunene, og vi er skeptiske til om det lar seg gjøre i små kommuner blant annet når det gjelder tilgang til fagpersoner. Dersom dette skal løses gjennom et interkommunalt samarbeid, kommunalt oppgavefellesskap eller vertskommunesamarbeid etter kommuneloven vil dette etter vår vurdering medføre økt byråkratisering.