Høringssvar fra Utdanningsforbundet Ålesund

Dato: 11.11.2019

HØRINGSSVAR FRA UTDANNINGSFORBUNDET ÅLESUND; FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN

DEL 1 BARNEHAGEMILJØ

Utdanningsforbundet Ålesund mener det er bra at barnehageloven skal endres for å sikre at alle barn får et trygt og godt barnehagemiljø.

Vi er enig i at det er et behov for tydeligere krav om at barnehagen skal jobbe systematisk for å fremme helse, trivsel og læring for alle barn og forebygge tilfeller der barn opplever at barnehage, - og lekemiljøet ikke er trygt.

Vi er derimot skeptisk til formuleringen i forslaget om at endingen og innskjerping av krav og plikter ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Departementet skriver i sin vurdering at den foreslåtte lovfestingen vil innebære rapporteringsplikter og dokumentasjonskrav, og at det kan forventes noe merarbeid utover oppgavene barnehagen har i dag. Skal endringsforslaget gjennomføres etter hensikten forutsetter det både kompetanse og tid, noe vi vet allerede er faktorer som er en utfordring i barnehagene.

Vi er også opptatt av at de ansattes rettsvern skal bli ivaretatt ved en innføring av skjerpet aktivitetsplikt tilsvarende § 9A5 opplæringsloven. Det er viktig å se på erfaringene som er gjort etter innføringen av denne paragrafen i opplæringsloven.

En utfordring som er viktig å være bevisst på er hva som tolkes som krenkende ytringer og av hvem. Departementet skriver at ytringer «..som er en del av et akseptabelt sosialt samspill...» ikke skal regnes som en krenkelse selv om barnet om barnet opplever ytringen som krenkende. Men samtidig er det formulert i forslaget at «å si fra» skal tolkes vidt og at det er nok at barnet forteller eller at foreldre sier fra for at aktivitetsplikt, alternativt skjerpet aktivitetsplikt skal inntre. Her mener vi det er store rom for tolkninger fra flere parter, noe som kan gi utfordringer jfr. erfaringer fra §9A opplæringsloven.

Utdanningsforbundet Ålesund