Høringssvar fra Froland kommune

Dato: 21.10.2019

Svartype: Med merknad

Forslag til endringer i barnehageloven – innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll m.m.

Høringssvar fra private og kommunale barnehager i Froland kommune v/ Barnehagekontoret og styrere i samtlige barnehager.

Private og kommunale barnehager i Froland støtter lovforslaget, og presiserer spesielt betydningen av:

Del 1 – kap 6.2 Vurdering av lovfesting av en individuell rett med en håndhevingsordning

Froland støtter departementets forslag med å innføre tydeligere plikter for barnehagen, uten å innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker. Vi er enige i at en tilnærming som legger vekt på håndheving i enkeltsaker, kan skape ubalanse og vanskeliggjøre barnehagens forebyggende, gruppeorienterte arbeid.

Del 1 – kap 7 – Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende

Froland støtter lovforslaget, og mener at fokus på systemrettet og forebyggende arbeid bidrar til økt profesjonalisering av den norske barnehagesektoren. Ved å innføre nulltoleranse sikrer man at alle barnehager er forpliktet til å gripe inn, og man kan unngå kvalitetsforskjeller.

Del 1 – kap 9 – Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Froland støtter lovforslaget om at barnehagen skal ha en aktivitetsplikt, og presiserer spesielt betydningen av at styrer skal varsles. Dette vil være med på å sikre at opplysninger ikke blir holdt tilbake på grunn av subjektive vurderinger hos ansatte. Styrer er ansvarlig for at varsler håndteres på en forsvarlig måte. Aktivitetsplikten med de ulike delpliktene er en viktig og riktig presisering i barnehageloven.

Lovforslaget kan være med på å sikre og formalisere barns rett til et godt psykososialt barnehagemiljø.

Merknad:

Vi presiserer at lovforslaget må sees i sammenheng med behovet for tilstrekkelig og forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden. De fleste barnehager har et vaktsystem der de ansatte begynner til ulike tider, slik at dagen blir dekt opp fra åpning til stenging. Dette medfører ofte at en ansatt er alene på starten og slutten av dagen med mange barn, dette øker risikoen for at plikten til å følge med og gripe inn ikke lar seg gjennomføre godt nok.

Del 2 – Andre forslag

Del 2 – kap 10 – Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet

Froland støtter forslaget, og tror dette vil sikre at alle barnehagebarn har tilgang til utearealer i nærhet til barnehagens lokaler. Det anses som en dekkende beskrivelse av kravet at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet. Videre støtter vi at kommunens barnehagemyndighet som har lokal kjennskap til de ulike barnehagene kan vurdere om det er særlige hensyn som tilsier at det kan gjøres unntak. Det kan for eksempel gjelde for friluftsavdelinger.

Del 2 – kap 11 – Krav til internkontroll i barnehagen

Froland støtter forslaget, og presiserer særlig betydningen av at internkontrollsystemet må tilpasses barnehagens størrelse og egenart. Målet må være å sikre kvalitet i norske barnehager, og ikke påføre barnehageeiere og styrere økt byråkratisering.

Internkontroll med krav om dokumentasjon vil kunne - på en mer systematisk måte - sikre at barnehageloven med forskrifter følges, og på den måten forebygge store kvalitetsforskjeller i den norske barnehagesektoren. Det vil medføre at kommunenes tilsyn med barnehagene i større grad kan sikre at barnehager overholder pliktene i barnehageloven.

Tilsyn med internkontroll praktiseres allerede innenfor annet regelverk som for eksempel miljørettet helsevern, og mange av de etablerte rutinene vil være overlappende for deler av paragrafene i barnehageloven.

Del 2 – kap 12 – Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Froland støtter forslaget om å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene. Tilsynsoppgaver bør ikke ligge til samme person som står som eierrepresentant for kommunale barnehager.

Merknad: Det nevnes i høringsnotatet at tilsynsoppgavene ikke bør ligge til et kontor som ivaretar oppgaver med å drive kommunale barnehager. For små kommuner vil dette være vanskelig å unngå, da det gjerne er kommunens barnehagekontor som forvalter oppgaver både for kommunale og private barnehager. Vi mener det er en tilstrekkelig avgrensing dersom tilsynsoppgavene og eieransvaret er fordelt mellom to ulike personer.

Froland støtter lovforslaget om at kommunens barnehagemyndighet skal likebehandle private og kommunale barnehager, da dette kan være med på å sikre troverdighet og barnehagefaglige vurderinger.