Høringssvar fra Fus AS / Trygge barnehager AS

Dato: 29.10.2019

Svartype: Med merknad

HØRINGSUTTALELSE FRA FUS barnehagene og Trygge barnehger AS – NYE LOVREGLER OM BARNEHGEMILJØ

Deltakere i høringsuttalelsen

Høringsnotatet har vært på høring i FUS kjedens barnehager. Innkomne Innspill er sammenfattet og danner grunnlag for denne uttalelsen.

Innledning

FUS barnehagene og Trygge barnehager AS stiller seg positive til lovendring og nye paragrafer i Lov om barnehager. Ved å lovfeste at barnehagens personale skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø kan personalet i større grad bidra til å fremme helse, trivsel og læring hos barn. Vi ønsker å forplikte personalet i barnehagen gjennom lovfestet aktivitetsplikt. Endringer og innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø som foreslått, vil etter vår mening i større grad enn i dag sikre barna et trygt psyko sosialt miljø.

DEL 1

Lovfesting av en individuell rett med en håndhevingsordning

De vurderingene som er lagt til grunn støttes i deler barnehage kjeden. Det er delte meninger om hvorvidt det bør innføres tydelige plikter for barnehagen, uten å innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker.

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forbyggende

Ny § 20: § 20 Nulltoleranse og plikt til fremmende og forebyggende arbeid

Rammeplanen har i dag tydelige føringer rundt arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø for barna. Vi mener det foreligger gode begrunnelser i høringsnotatet som omhandler systematisk arbeid for å fremme helse, trivsel og læring samt forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever et trygt og godt barnehagemiljø.

Vi støtter prinsippet om nulltoleranse mot mobbing, utestengning, trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser som foreslås av departementet som et krav i barnehageloven.

FUS barnehagene har nå opplæring og sertifisering av ansatte i et anerkjent og standardisert observasjons verktøy Classroom Assessment Scoring System, CLASS som hensyntar personalets rolle i å sikre barna et godt og trygt psykososialt miljø som vil ivareta mye av det som skisseres i lovforslaget.

Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste

§ 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste

Barns rett til medvirkning er ivaretatt i dagens lovverk og skal være tydelig praksis i barnehagen i dag. FUS barnehagene og Trygge barnehager støtter at det bør lovfestes krav om forpliktelse til å ta hensyn til barnets beste. Vi mener det er riktig og viktig å følge samme prinsipper i barnehageloven som foreligger i Grunnlovens §104 og barnekonvensjonen kapittel 3. Skal barnet få den hjelp det trenger vil en individuell tilnærming være den riktige.

Barnets beste må sees i sammenheng med forslag til ny §20: nulltoleranse og forbyggende arbeid.

Foreldremedvirkning

Rammeplan for barnehagen stiller krav til foreldresamarbeid. Barnehagens Samarbeidsutvalg og Foreldreråd er etablerte fora som skal ivareta foresattes rett og behov for medvirkning og informasjonsflyt. Forpliktelsen sikrer foresatte innsyn i eget barns psykososiale arbeidsmiljø, og eventuelle utfordringer. Slik vi ser det eksisterer det i dag påvirkningsmuligheter for foresatte gjennom eksisterende lovverk. Imidlertid, under dette punktet er det delte meninger om hvorvidt medvirkningsplikten til foresatte er ilagt stor nok verdi.

Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Ny § 21: § 21 Aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Vi finner dette lovtillegget naturlig i forlengelsen av ny §20. Handling med tilrettelegging, plikt til å undersøke, handle, varsle, og gjennomføre er skjerpende i forhold til å aktivt arbeide med barnehagens miljø.

Det er viktig med tydelige retningslinjer og lokal tilpasning av metode. Barnehagene har i dag mange oppgaver, og stadig mer som skal dokumenteres skriftlig. Muligheten til å bruke allerede eksisterende metode og verktøy er derfor avgjørende for å skape en helhet.

Departementet beskriver følgende tiltak:

  • Plikt til å følge med

  • Plikt til å varsle barnehagens styrer

  • Plikt til å varsle barnehagens eier

  • Plikt til å undersøke

  • Plikt til å sette inn tiltak

Vi mener det er særs viktig å starte med ansattes holdninger og å trekke foresatte inn i dette forebyggende arbeidet.

Ny § 22: § 22 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt i barnehagen krenker et barn

Vi mener denne aktivitetsplikten må lovfestes. Ansatte har et stort ansvar for å skape et godt barnehagemiljø med forståelse og rom for mangfold i barnegruppen.

Daglig leder har det overordnede ansvar og skal iverksette undersøkelser og tiltak som ivaretar alle involverte parter. Det er særlig skjerpende når det er barnehagens egne ansatte som med krenkende adferd bidrar til uhelse hos barn. Vi viser til studier av blant annet Lund (2015) som viser holdninger hos personalet som går på tvers av sikring av et trygt psykososialt miljø.

DEL 2

Krav til internkontroll i barnehagen

Ny § 7 d: § 7 d Internkontroll i barnehagen

Eier har det formelle ansvar, mens barnehagens Daglige leder har det daglige operative samt strategiske ansvar. Internkontrollen skal fange opp de aktiviteter som skal til for å holde kontroll med virksomheten. Dette er presisert i lovteksten. Arbeidet skal bære preg av systematikk og være skriftliggjort.

«Det følger indirekte av kravet om å ha rutiner og prosedyrer at disse må gjelde for barnehagen, gjøres kjent og være tilgjengelige. I hvilken grad rutinene og prosedyrene skal dokumenteres skriftlig, vil følge av dokumentasjonskravet.»

For god sammenheng mener vi dette bør ses opp mot Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. FUS barnehagene har i dag iverksatt interne tiltak for å sikre foreslåtte lovendring. Vi fører internrevisjon med kjedens barnehager for på denne måten å utvikle kvalitet blant annet på tema foreslått i notatet.

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet

Ny § 8 a: § 8 a Krav til uavhengighet og likebehandling

Ny § 12 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om tildeling av tilskudd og hva som menes med likeverdig behandling.

FUS barnehagene og Trygge barnehager støtter departementets forslag om å lovfeste at barnehagemyndigheten skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene.

Likeledes støttes lovforslaget om å lovfeste kommunens likebehandling av private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet.

Imidlertid, vi ønsker oss en uavhengig og ekstern tilsyns myndighet som vi antar i større grad vil kunne imøtekomme kravet om uavhengighet.