Høringssvar fra Bjerkehagen Friluftsbarnehage

Dato: 13.11.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Bjerkehagen Friluftsbarnehage i Oppdal kommune

Styret i Bjerkehagen friluftsbarnehage har gått gjennom høringsnotatet, og diskutert det. Vi har konsentrert oss om lovendringen som gjelder nulltoleranse mot krenkelser.

Barnehagen utøver mye av arbeidet allerede, og vi synes det er positivt at nulltoleransen blir synliggjort gjennom en lovendring. Vi mener abeidet og belastningen ikke blir vesentlig større for personalet, og vi opplever det som en overkommelig oppgave å skriftliggjøre krenkelser og tiltak knyttet til krenkelsen eller situasjoner hvor barn/barnegruppa opplever barnehagen som utrygg.

Det er særlig positivt at barnehagen er pliktig til å undersøke situasjonen når foreldre mener at deres barn ikke er trygg i barnehagen.

Barn har mange ytringer som kan oppleves som krenkende for andre barn, uten at de selv mener noe vondt med det som blir sagt. Vi mener det bør utøves skjønn i hvert enkelt tilfelle, ut i fra personalets faglige begrunnelser.