Høringssvar fra RIF, Rådgivende ingeniørers forening

Dato: 28.10.2021

Svartype: Med merknad

Det foreslås følgende endringer i Byggesaksforskriftens § 15-3 Tidsavgrensede krav om tilsyn, markert i kursiv.

Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2022, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:

- At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, jf. byggesaksforskriften § 5-4

- At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. byggesaksforskriften §§ 2-1 og 2-2

RIF har ingen kommentarer i forhold til tema for tilsyn, men vi ønsker å komme med innspill til gjennomføring av tilsyn tilknyttet sikkerhet mot naturfarer.

Som departementet påpeker, må hensikten med tilsynet være å få fokus på fagområdet slik at man kan bidra til å avverge at farlige situasjoner oppstår. Vi ønsker på påpeke at fagområdet er komplekst og vanskelig, og kommunene selv besitter gjerne ikke fagkompetansen til å kunne vurdere om fagområdet er tilstrekkelig prosjektert. Det er derfor viktig at det blir utarbeidet en veileder for gjennomføring av tilsynet, slik at tilsynet ikke kun blir en byråkratisk øvelse men får et reell effekt.

Vi ber om at bransjen blir inkludert i utarbeidelse av en slik veileder, slik at de riktige spørsmålene blir stilt og slik at svarene blir noe kommunen faktisk kan vurdere.