Høringssvar fra Arendal kommune Byggesaksavdelingen

Dato: 19.10.2021

Svartype: Med merknad

Arendal kommune stiller seg bak forslaget om tilsyn knyttet til naturfarer.

Tilsyn med etablering av hybler/ og eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlig.

Her har vi følgende kommentarer:

Det fremstår som uklart om KMD mener at kommunene skal drive tilsyn eller ulovlighetsoppfølging.

Hvordan skal dette gjennomføres? Slik vi ser det må ha en grunn til å tro at noe er ulovlig før man kan utføre et tilsyn i en bolig. Det vises til pbl § 31-7, 2.ledd: Tilsyn kan likevel bare føres der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som nevnt, eller det skal vurderes pålegg etter §§ 31-2, 31-4.

Hvordan skal dette hjemles?

Hvordan skal dette gjennomføres særskilt med tanke på utvelgelse av tilsynsobjekter?

For det tilfellet at KMD ønsker å opprettholde dette tilsynsområde mener Arendal kommune at bestemmelsen må tydeliggjøres.