Høringssvar fra Plan og bygningsetaten, Bergen kommune

Dato: 31.10.2021

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsnotat 20.09.21. Saksnr. 21/4502. Forslag til endringer i byggesaksforskriften om tidsavgrensede krav til tilsyn.

Det kommer frem i notatet at følgende tilsynsområder ønskes prioritert i perioden 01.01.22 til 31.12.24

  • At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, jf. byggesaksforskriften § 5-4.
  • At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. byggesaksforskriften §§ 2-1 og 2-2.

Under følger noen kommentarer fra Bergen kommune per foreslåtte prioritert tilsynsområde.

Dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer

Dette er et tilsynsområde som absolutt er aktuell for en vestlandskommune som Bergen. I forhold til gjennomføringen av tilsynene bør det fremkomme fra veileder eller forskrift hva som kan legges til grunn som minimum av dokumentasjon.

Tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

Når det kommer til oppfølging ulovlige boenheter er vi av den oppfatting at dette er svært viktig å ha fokus på. Dette er også noe som alt jobbes med i stor utstrekning på vår tilsynsseksjon. Slik det fremstår i notatet tolker vi det dit hen at det er snakk om et ønsket fokus på ulovlighetsoppfølging. Om det er ment som et ønske om annen tilnærming på dette tilsynsområdet må dette presiseres ytterliger. Vi viser ellers til Oslo sin utale om dette som vi støtter.

Generelt Seksjon tilsyn i Plan og bygningsetaten i Bergen kommune har erfart at det tar tid å komme i gang med nye tilsynsområder. Og det tar også tid og bli god på tilsyn av nye fagområder. Så å beholde samme prioriterte områder over tid, er noe som gir bedre tilsyn og bedre opplæring av bransjen. At produktdokumentasjon tas ut som fokusområde samtidig som det er fremmet forslag om endringer til merking av byggevarer (unntak for ombruk), mener vi er uheldig. Det kan være nyttig å beholde dette som fokusområde nettopp fordi det mest sannsynlig vil være endrede krav.

Plan og bygingsetaten Bergen kommune

Kari Arnetveit

Seksjonsleder Tilsyn

Ulf Sæterdal

Kst Etatsdirektør