Høringssvar fra Statens vegvesen

Dato: 28.09.2021

Svartype: Med merknad

Vi viser til oversendt høring av forslag til endringer i byggesaksforskriften – Tidsavgrensede krav om tilsyn.

Statens vegvesen ser positivt på forslagene til endringer som vil styrke ivaretakelsen av naturfare i byggesaker. Et skred utløst av bygninger kan gi vidtrekkende konsekvenser også for samfunnets infrastruktur, slik som vegnettet. Forslagene vil derfor indirekte støtte positivt opp om Statens vegvesens ivaretakelse av vårt samfunnsansvar.

Statens vegvesen har ingen innvendinger til de konkrete forslagene i høringen.