Høringssvar fra Samskipnadsrådet

Dato: 11.12.2020

Høringssvar om endringer i covid-19-forskriften fra samskipnadsrådet

Det vises til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslag til endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 5 om krav til oppholdssted for personer i innreisekarantene. Samskipnadsrådet kommenterer i dette høringssvaret forslagene som berører studenter og studentboliger.

Avklaring vedrørende studentboliger og unntak fra karantehotell
Det foreslås at de som kan dokumentere leieforhold i Norge, men som ikke er bosatt i Norge, kan oppholde seg i leieboligen i karantenetiden. Mange internasjonale studenter i Norge bor i studentbolig eid av en studentsamskipnad. I mange av disse boligene dele studentene kjøkken og/eller bad. Nye studenter reiser til Norge på nyåret og gradsstudenter kommer tilbake etter juleferie i hjemlandet. En streng tolkning av forslaget (§5 b) tilsier at studentboliger kun er egnet for karanteneopphold dersom verken kjøkken eller bad deles med andre. På bakgrunn av at matservering vektlegges spesielt, kan dette virke mer tungtveiende enn det å dele bad for opphold under karantenetid.

For studentsamskipnadene er det viktig med en tydelig avklaring på når en studentbolig regnes som egnet til å oppholde seg i ved innreisekarantene. En egen hybel, hvor det ikke deles verken bad eller kjøkken anser vi som uproblematisk å dokumentere som egnet sted.

Deler man kjøkken med andre vil det etter forslaget være uegnet, og det vil være krav om karantenehotell. Kategorien eget bad og “ordning for matservering” er det derimot mer krevende å dokumentere for utleier at er «egnet».

Slik det fremkommer i høringsnotatet gjøres det ikke forskjell, ut fra det vi kan se, på innflytting i studentbolig hvor man bor med andre eller hjemkomst til studentbolig hvor man bor med andre. Sagt med andre ord, om det har noe å si for vurdering av «egnet bopel» om det er et nytt leieforhold eller om man skal tilbake til der man bodde før utenlandsreisen. Dersom det er tiltenkt at disse tilfellene skal vurderes ulikt, oppfordrer vi departementet til å presisere dette.

For at det ikke skal råde noe tvil bør det presiseres at det kun er studentboliger hvor man ikke deler bad eller kjøkken med andre som unntas fra krav om karantehotell. Øvrige kollektiver, hvor man deler enten bad, kjøkken eller begge deler, vil ikke regnes som egnet oppholdssted ved innreisekarantene. En tydelig kommunikasjon fra myndighetenes side om dette er også vesentlig.

Kostnad for karantenehotell Vi vil gjøre departementet oppmerksomme på at det nå råder mange ulike regler vedrørende karantehotell for studenter og hvem som skal betale for karantehotell. Hva som regnes som “nødvending hjemreise til jul” er ikke likt for norske studenter og internasjonale studenter, slik vi tolker statsråd Henrik Asheims kommentar til VG 09.12.2020. De internasjonale gradsstudentene som har dratt til hjemlandet eller planlegger å dra hjem til jul vil sånn sett oppleve en forskjellsbehandling hva gjelder vurdering av nødvendig reise og dekking av kostnader for karantenehotell (opp mot utvekslingsstudenter som kommer for første gang i januar). Vi oppfordrer til koordinering mellom de relevante departementene, både hva gjelder utforming av tiltak og formidlingen av de, for å unngå unødig forvirring.

Vedlegg