Høringssvar fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet

Dato: 16.11.2020

Høringssvar fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet – høring om endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) vil i dette høringssvaret uttale seg om forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften i forlengelse av den nye fagskoleloven og høringsuttalelser til denne.

LUI er godt fornøyd med at det de siste årene har vært en større politisk satsning på å styrke fagskolesektoren, og at en slik satsning innebærer å sette i verk ulike tiltak og legge til rette for god utdanningskvalitet. Det er også positivt at behovet for å slå fast de grunnleggende prinsippene som må ligge til grunn for utdanningen blir løftet frem. LUI er opptatt av at oppmerksomheten rettes mot fagskolenes primæroppgave, utdanning, og at de grunnleggende prinsippene må være i overensstemmelse med yrkesfaglige prinsipper og standarder i bransjene som studentene skal ut i.

I det følgende kommenteres forslag om presisering av fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag, endring i krav til fagskoleutdanningens omfang, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger, bruk av falske dokumenter og krav om politiattest.

  1. Presisering av fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

LUI støtter departementets forslag om at «det tas inn et nytt tredje ledd som presiserer hva som ligger til grunn for fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag: Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper.» I tillegg vil LUI foreslå at det blir utarbeidet en nasjonal veileder / en overordnet del for høyere yrkesfaglig utdanning som sier noe om verdigrunnlaget. Denne bør også konkretisere hvilke prinsipper som ligger til grunn for arbeidsformer og organisering i fagskoleutdanning, og det nye kompetansebegrepet bør bli en integrert del av fagskolens kunnskapsgrunnlag. Dette vil tydeliggjøre at kompetansen skal knyttes til fremtidige kompetansebehov, både for samfunnsliv, arbeidsmarkedet og den enkelte arbeidstaker/student. Det vil bidra til å sikre at fagskolen leverer kompetanse i alle ledd.

  1. Endring i krav til fagskoleutdanningens omfang

LUI støtter forslaget om «å fjerne kravet til at fagskoleutdanning må ha et omfang på minst et halvt år». Men LUI støtter ikke forslaget om å ikke sette en ny nedre grense. Det bør åpnes opp for kortere tilbud, men da med en nedre grense for et enkeltemne på 10 studiepoeng. LUI er opptatt av at fagskolene får det handlingsrommet de trenger for å svare på arbeidslivets behov i form av kortere utdanninger, og at det gjøres endringer i krav til fagskoleutdanningens omfang. Forslaget om å ikke sette en nedre grense i form av antall studiepoeng vil imidlertid kunne få innvirkning på utdanningens kvalitet på sikt og føre til at skillene mellom utdanningstilbud og kursvirksomhet blir utydelige. Dette vil kunne svekke fagskolenes status. Kvalitet i fagskolene er tett koblet opp imot krav om gode utdanningsvilkår og innholdet i og omfanget av studiene som tilbys.

  1. Opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger

LUI støtter forslaget om «å flytte nåværende § 16 andre ledd første setning til § 16 første ledd, slik at det kommer tydeligere frem at realkompetanse gjelder som et grunnlag for opptak generelt på linje med generell studiekompetanse». Andre ledd vil inneholde unntak for kunstfaglige fagskoleutdanninger fra det generelle opptakskravet. LUI støtter også departementets forslag om å fjerne ‘realkompetansevurdering’fra dagens § 16, andre ledd, andre setning.

  1. Bruk av falske dokumenter ved opptak og under utdanningen

LUI støtter departementets forslag om å «å ta inn en bestemmelse i fagskoleloven § 16, tilsvarende bestemmelsen universitets- og høyskoleloven § 3-7 sjette ledd, som hjemler at bruk av falske vitnemål og andre falske dokumenter er forbudt og at departementet i forskrift gir utfyllende bestemmelser om hva som skal anses som falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner.»

  1. Krav om politiattest

LUI mener det er særdeles viktig at «§ 27 første ledd endres slik at den enkelte fagskole skal kreve politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 fra studenter som skal utføre oppgaver som er betinget av eller etablerer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.»

Med hilsen

Sarah J. Paulson dekan Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier OsloMet