Høringssvar fra FORUM FOR KUNSTFAGLIG UTDANNING org.nr. 921 082 371

Dato: 26.11.2020

Høringssvar til endringer av fagskoleloven og fagskoleforskriften 27.11.20,

KD´s referanse 20/4032-1

Takk for denne høringen og for det videre arbeidet med fagskolelov og fagskoleforskrift, det er viktig og riktig å fortsette dette utviklingsarbeidet. Fagskolene tilknyttet Forum for kunstfaglig utdanning (FORUM) har gått sammen om et høringssvar.

Fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

FORUM vil støtte Fagskolerådets forslag om endringen av siste setning i §4, se deres høringssvar for argumentasjon.

§ 4 Grunnleggende krav til fagskoleutdanning

Forslag til høring:

Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper.

Endres til Fagskolerådets forslag:

Fagskoleutdanning bygger på erfarings- og utviklingskompetanse i arbeidslivet og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt relevant forskning.

Fagskoleutdanningens omfang

Muligheten for å levere kortere utdanninger enn 30 studiepoeng kan være viktig i enkelte yrkesfag. Med fagskolenes nærhet til yrkesfeltet og vektlegging av praktiske utdanninger, og skolenes størrelser har vi et svært godt utgangspunkt for å skreddersy kortere studium som kan brukes for å bygge videre på eksisterende kompetanse. Dette kan for eksempel være som supplerende etterutdanninger for kunstnere og kunsthåndverkere, men også for nyutdannede kunstnere som har behov for en konkret yrkesrettet kompetanse.

Våre studenter etterspør muligheten for et tredje studieår. Noen av våre institusjoner har tidligere, med andre formelle rammeverk, men med lignende læringsutbytte hatt 3.årig utdanninger. En andel av studentene som går ut fra våre 2.årig utdanninger er tydelige på ønsket om mulighet for å ta et 3.studieår. Et slikt år vil i hovedsak handle om en faglig fordypning som gjør den enkelte enda bedre rustet for å ta steget ut i en entreprenørlignende yrkespraksis. Vi håper derfor departementet vil være positive til eventuelle søknader fra kunstfagskolene om å kunne tilby et 3.år til studenter som ønsker dette.

Muligheten for et 3.år har hittil vært forhåndsdefinert med mange spesifikke begrensninger og dermed har sektoren mistet initiativ og utvikling av høyere yrkesrettet utdanning i den retning. Vi vil be departementet åpne for en mer dynamisk utvikling av fagskolesektoren og dyrke gode faglig forankret initiativ basert på yrkesfeltetens behov for kompetanse.

Opptak til kunstfaglige utdanninger

Sett fra FORUMs ståsted er departementets vurderinger om å fjerne kravet til realkompetansevurdering for søkere under 23 år uten fullført videregående opplæring, både presist og godt. Vi støtter derfor dette.

Det er bekymret dersom den øvre grensen på 30% i unntaksparagrafen fra fagskoleforskriften opprettholdes. Vi stiller oss fremdeles uforstående til denne øvre grensen fordi dette gir fagskolene et snevrere inntaksgrunnlag enn det er definert for høyere utdanning. Departementet påpeker i vurderingen pkt 4.3.1: Departementet foreslår derfor å innføre en unntaksregel tilsvarende den som finnes i opptaksforskriften for høyere utdanning, men med en nedre aldersgrense på 19 år.

FORUM mener at prinsipielt bør unntaket gjelde fra 18 år og ikke 19 år. Dette er begrunnet i at søkerne da når myndig alder i løpet av første semester. Elever fra IB studier får GSK året de fyller 18. Det finnes flere ordninger mellom den videregående skolen og Universitet og Høyskoler hvor særlige talenter får begynne studier i UH sektoren før de fyller 19 år og før de har GSK (UNG-ordningen). Vi ser ingen faglige begrunnelser for hvorfor unge talenter ikke skal kunne ha en mulighet for å starte studiene ved kunstfagskolene det året de fyller 18år.

Et faktum som ytterligere snevrer inn fagskolenes inntaksgrunnlag er at opptakene gjennomføres før avgangselever i videregående opplæring har fått sine vitnemål. Dette betyr i praksis at alle disse søkerne må telles inn i kvoten på 30% og at søkerne ikke får uttelling for dette i form av karakterpoeng som kommer med vitnemålet. Dette setter både et press på kvoten og at elever i innspurten av videregående opplæring opplever at innsatsen der ikke gir formell uttelling. For oss som fagskoler er det svært problematisk å skulle kommunisere dette til avgangselever i den videregående skolen. Dette vil kunne bli et omdømmeproblem for fagskolesektoren blant elevene i den videregående skolen.

Tre av kunstfagskolene i FORUM har i 2020 deltatt i samordna opptak SO. Vi har innen denne organiseringen klart å bevare yrkesfeltets behov for inntak basert på opptaksprøver. Men fordi søknadsfrist og saksbehandlingskrav er fastsatt i SO (15.april til 13.mai) har vi i årets opptak blitt utfordret på grensen på 30% i gruppen 19-22 år uten fullført videregående skole. Ved enkelte skoler har avgangselever først fått studieplass ved supplerende opptak etter at de har fått vitnemål.

I spørsmål til Samordna opptak ble vi opplyst om at det var 8 utdanninger (hvorav 3 kunstfagskoler) som hadde opptak basert på fullført 3.årig videregående utdanning i deres søkeportal. Vi må anta at de fleste av skolene med det opptaksgrunnlaget ikke er med i SO og muligvis gjennomfører opptaket etter at søkerne har fått vitnemål.

Vårt klareste råd er at det ikke settes et tak på antall som kan omfattes av unntaksbestemmelsen.

I det kunstfaglige yrkesfeltet fungerer opptaksprøver, audition, konkurranser og lignende ordninger som en essensiell mekanisme for å tildele oppdrag og jobber. Dette er også måten man tradisjonelt sett innen kunstfaglige utdanninger har vurdert en søkers kvalifikasjoner. Alle krav som stilles i opptaket bør ha legitimitet i utdanningens yrkesfaglige tilknytning. I lignende utdanninger i høyskolesektoren er det kun opptaksprøven som er opptaksgrunnlag.

Erfaring fra opptaksprøvene er faglig svært viktig for studentene, det er en viktig yrkesrelevant erfaring å bygge videre på i de faglige prosessene i utdanningen. Kunstfagskolene har krav om opptaksprøve for alle våre søkere, uansett vitnemål fra videregående skole, fag-/svennebrev eller realkompetanse.

Kunstfagskolene er pålagt å lage en prioritert opptaksliste. Prinsipielt sett mener Forum for kunstfaglig utdanning at prioriteringen utelukkende skal baseres på opptaksprøve. Dette løser problemstillingen med at avgangselevene i videregående utdanning ikke har fått vitnemål i opptaket og dermed stiller vesentlig svakere enn tidligere elever med vitnemål. Dette kan løses ved at §18 i fagskoleforskriften endres:

§ 18.Rangering på grunnlag av opptaksprøve

Søkere til fagskoleutdanninger som har opptaksprøve som spesielt opptakskrav, skal rangeres på grunnlag av § 14–§ 17 og opptaksprøven. Fagskolen fastsetter hvor stor vekt opptaksprøven skal tillegges.

Endres til:

Søkere til fagskoleutdanninger som har opptaksprøve som spesielt opptakskrav, skal rangeres på grunnlag av opptaksprøven og er unntatt fra § 14–§ 17.

Dersom Stortinget ikke vil gi kunstfagskolene fritak fra §14-17 foreslår Forum for kunstfaglig utdanning å endre §11 i fagskoleforskriften til å også omfatte avgangselever i den videregående opplæring. En må da i tillegg til spesielle omstendigheter tilføye den spesifikke omstendigheten at dersom utdanningen fullføres i søknadssemesteret.

§ 11.Opptak på visse vilkår (betinget opptak)

(1) Søkere som på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan avlegge eksamen i videregående opplæring, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak til fagskoler som er omfattet av denne forskriften, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom følgende vilkår er oppfylt:

a) søkeren består eksamen i ett eller flere fag i videregående opplæring i løpet av første semester etter opptak

b) søkeren har standpunktkarakteren 2 eller bedre i faget

c) ikke allerede har avsluttende vurdering i faget, og

d) oppfyller fastsatte karakterkrav når eksamen er avlagt.

(2) Med spesielle omstendigheter menes sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie. Fagskolen kan gi betinget opptak på grunn av andre spesielle omstendigheter.

(2) endres til:

(2) Med spesielle omstendigheter menes sykdom, ulykker eller dødsfall i nær familie. Fagskolen kan gi betinget opptak på grunn av andre spesielle omstendigheter og dersom søkeren avslutter videregående utdanning i søkesemesteret.

I §14-16 i fagskoleforskriften er fastsatt at formell utdanning ved vitnemål, fag- og svennebrev og praksis gir poeng ved opptak. Disse søkerne vil derfor ha et fortrinn i summeringen av poeng. Dersom en ikke vil gi avgangselevene retten til betinget opptak kan et forslag være å gi disse den særlige innrømmelsen og skjønnsmessig beregne poeng, for eksempel basert på kompetansebeviset fra 5.semester. Dette kan tilføyes §17 i fagskoleforskriften, ny siste setning i (1).

§ 17.Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes

(1) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. Fagskolen fastsetter selv skjønnskriteriene. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning.

Endre til:

(1) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. Fagskolen fastsetter selv skjønnskriteriene. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Avgangselever i videregående utdanning som ikke har fått vitnemål ved opptak poengberegnes etter kompetansebevis fra 5.semester.

Dersom kravet om å poengberegne søkerne for vitnemål, fag-/svennebrev og praksis opprettholdes vil søkere uten formell utdanning eller annet grunnlag for skjønnsmessig vurdering kun ha poeng fra opptaksprøven og må dermed være tilsvarende faglig sterkere for å få studieplass. Det samme gjelder avgangselevene i videregående utdanning.

Kunstfagskolene i FORUM mener opptak basert på opptaksprøve sikrer inngangsnivået ved våre utdanninger. Vår erfaring er at vi med et slikt opptaksgrunnlag kan sikre at våre studenter oppnår et læringsutbytte minst på nivå 5.2 i NKR i løpet av 2 års studier.

Vi støtter forslaget til endring av §16 i fagskoleloven om at det lages en liste over de kunstfaglige utdanningene som omfattes av unntaket, lignende den i UH-sektoren.

Da vi i 2019 søkte NOKUT om unntak opplevde vi en del utfordringer. Vi måtte, til tross for vår definisjon som kunstutdanninger med læringsutbytte innen visuelle kunstfag, argumentere for at vi var kunstfaglige utdanninger. Vi forventer derfor at vi som er omfattet av dette unntaket i dag ikke skal vurderes på nytt, at godkjenningen vi har fått opprettholdes og videreføres. Utdanninger som ønsker seg omfattet av unntaket må møtes med en helt annen positiv undersøkende holdning i prosessen.

Oslo den 26.11.2020

Ottar Gjerde Leder, FORUM

John Øivind Eggesbø rektor Kunstskolen i Stavanger

Trine Røssevold rektor Ålesund Kunstfagskole