Høringssvar fra Nasjonalt fagråd for teknisk fagskoleutdanning

Dato: 27.11.2020

Nasjonalt fagråd for teknisk fagskoleutdanning - NFTF har behandlet høring på Forslag til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). NFTF sender inn følgende høringssvar:

Bakgrunn og saksgang

Kunnskapsdepartementet har sendt følgende forslag på høring: - Forslag til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). Høringsnotatet inneholder forslag om presisering av fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag, endring i krav til fagskoleutdanningens omfang, opptak til kunstfaglige fagskoleutdanninger, bruk av falske dokumenter og krav om politiattest. I fagskoleforskriften foreslås det tekniske endringer i tråd med lovforslaget, herunder flytte regler fra forskriften til loven. I tillegg foreslås det en bestemmelse som definerer hva som skal regnes som falske dokumenter og vitnemål

Høringssvar

Nasjonalt fagråd for teknisk fagskoleutdanning – NFTF støtter forslag til at det i lov og forskrift skal stilles krav til at utdanningstilbyder skal kunne dokumenter tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for emner i utdanningens studieplan. Presisering av kunnskapsgrunnlaget for en utdanning er viktig.

NFTF mener det er viktig at fagskoleutdanning bygger på erfarings- og utviklingskompetanse i arbeidslivet og relevant forskning, og at dette må være del av kravet til fagskoleutdanningenes kunnskapsgrunnlag. Dette er viktig for å sikre kvalitet og relevans i utdanningen og sektorens anseelse.

Vi er enig i at fagskoleutdanningenes kvalitet styrkes av at fagpersonalet har et tett samarbeid med og nært forhold til arbeidslivet, og er oppdaterte på hvilke praktiske og tekniske løsninger som brukes i den bransjen studentene skal ut i og utviklingen som skjer i bransjen. Det er derfor helt sentralt at utdanningene bygger på utviklingskompetanse i arbeidslivet.

NTFT støtter forslaget om å fjerne kravet til høyere yrkesfaglig utdannings minstelengde. Minstelengden har vært på 30 studiepoeng og i Markussenutvalgets utredning NOU 2019 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkuranseevne og Meld. St. 14 (2019 – 2020) Kompetansereformen - Lære for hele livet foreslår departementet å fjerne kravet til minstelengde i fagskolen. I høringsforslaget er det begrensning for fagskoler som kan tilby utdanninger på mindre enn et halvt års omfang - 30 studiepoeng. Det settes som krav at utdanningsintuisjonene minimum må ha én fagskoleutdanning på 60 studiepoeng eller mer, og ha uteksaminert kandidater i minst to år for å kunne få akkreditert utdanninger under et halvt års omfang. Dette anses som et rimelig krav for å tilby kortere utdanninger enn 30 studiepoeng.

Fagrådet støtter også de foreslått tekniske endringer hvor regler fra forskrift flyttes til loven. I tillegg er det foreslått en bestemmelse som definerer hva som regnes som falske dokumenter og vitnemål som rådet gir sin tilslutning til.